Kontroll i luften er helt avgjørende for utfallet av forsvarskampen, også på bakken og i havet, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som forklarer hvorfor det er nødvendig med 52 kampfly. Et forsvar av Norge vil være en fellesoperasjon som krever en godt koordinert og ledet innsats av sjø, luft og landstyrker basert på pålitelig etterretning. Her er kampflyene sentrale, sier han.

Forsvaret står overfor to sentrale utfordringer. For det første finansierer ikke dagens budsjettnivå Forsvarets struktur, for det andre stiller en endret sikkerhetspolitisk virkelighet nye krav til Forsvarets kapasiteter, reaksjonsevne og utholdenhet, skriver forsvarssjefen i et innlegg i Afternsposten.

Han fortsetter: Forsvaret må endres. I mitt fagmilitære råd har jeg beskrevet hvordan dette kan gjøres med et nøkternt forsvar som svarer på Regjeringens oppdrag. Først og fremst er dette et forsvar som har som ambisjon å løse den mest krevende oppgaven, som er å forsvare Norge mot et væpnet angrep.

Et forsvar av Norge vil være en fellesoperasjon som krever en godt koordinert og ledet innsats av sjø, luft og landstyrker basert på pålitelig etterretning. En riktig sammensetning av forsvarskapasitetene er derfor avgjørende og ligger til grunn for mitt råd. I dette rådet bekrefter jeg et behov både for 52 kampfly og en videreutviklet mekanisert brigade med ildkraft. Dette er ikke frittstående elementer, men deler av en
sammensatt struktur som vil fungere tilfredsstillende dersom Norge må forsvares mot et væpnet angrep.

Kampflyenes egenskaper og antall må ses i en slik sammenheng. F-35 er ikke valgt fordi Norge i fremtiden primært skal forsvares fra luften, men fordi kontroll i luften er helt avgjørende for utfallet av forsvarskampen, også på bakken og i havet. Dersom et slikt forsvar ikke finansieres, forlater man en ambisjon som med troverdighet og nødvendig avskrekkende effekt kan motstå et væpnet angrep og muliggjøre nødvendige forsterkninger fra NATO.

Diskusjonen om hvilken struktur Forsvaret da skal ha er ikke en enkel innveksling av kampfly i stridsvogner eller andre kapasiteter. En slik diskusjon må da baseres på en ny beskrevet ambisjon og økonomisk ramme. Inntil dette skjer er mitt fagmilitære råd at
Norge har behov for 52 kampfly, skriver Bruun-Hanssen.