I går kveld kveld holdt forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen sin årlige tale i Oslo Militære Samfund. Vi er gode til det vi gjør. Vi er dedikert og motivert for oppgavene, sa forsvarssjefen. Men jeg ser at planforutsetningene og de økonomiske rammene for den gjeldende langtidsplanen ikke holder slik det var forutsatt. Hvis ikke de økonomiske rammene styrkes, må det kuttes i Forsvarets struktur, understreket forsvarssjefen.

– De økonomiske utfordringene sammen med den nye sikkerhetspolitiske situasjonen er hovedårsakene til oppdraget om et fagmilitært råd. Videre gir den teknologiske utvikling muligheter som er interessante i forsvarssammenheng. Her må vi utnytte potensiale for å opprettholde vår operative evne på enkelte områder til langt lavere investerings- og driftskostnader enn dagens løsninger, sa Bruun-Hanssen.

Forsvarssjefen var også bekymret for den interneffektiviseringen Forsvaret er pålagt:

– En av forutsetningene for finansiering av målsettingene i Langtidsplanen var at Forsvaret i 4 årsperioden skulle effektivisere internt tilsvarende en samlet effekt på 640 millioner kroner innen utgangen av 2016. Halvveis i perioden kan jeg slå fast at dette er en meget vanskelig oppgave.

– Potensialet for effektivisering er absolutt til stede, men effekten av de tiltak som foreslås vil ikke oppnås i perioden. På toppen av denne utfordringen har forsvarssektoren, som øvrige deler av staten, fått pålegg om ytterligere rasjonalisering og effektivisering i størrelsesorden 0,5-0,6 % av driftsbudsjettet, sa han og presiderte at de frigjorte midlene ikke er øremerket til fortsatt bruk i Forsvaret.

– Dette medfører at driftsmidlene i Forsvaret i 2016 vil ligge minst 320 millioner kroner under forutsetningen, selv om tildelinger til Forsvaret opprettholdes i tråd med intensjonen i gjeldene LTP, sa forsvarssjefen blant annet.

Vi du lese hele forsvarssjefens foredrag i Oslo Militære Samfund, kan du laste det ned her.