Frp vedtok i helgen mer penger til Forsvaret. Frp vil gi Forsvaret 180 milliarder kroner i et 20-årsperspektiv. Dette tilsvarer det investeringsnivået forsvarssjefen foreslo i sitt militærfaglige råd ril regjeringen. Det gjenstår nå å se hva en samlet regjering kommer til.

Partiet mener det bør være en gradvis økning av forsvarsbudsjettet allerede fra 2017, slik at Norge bevilger to prosent av BNP til Forsvaret så snart som mulig, og senest innen 2024. Det blir nå bekreftet at regjeringen vil legge frem proposisjonen om Forsvaret denne våren og det gjenstår nå å se om Høyre vil følge Fremskrittspartiet og støtte forsvarssjefen i forslaget om å øke bevilgningene til 180 milliarder kroner over en 20-årsperiode. Forsvarssjefen har karakterisert dette som et nøkternt råd, mens toneangivende forsvarsanalytikere betrakter det som et minimum.

I helgen sto forsvarssjefen igjen frem og hevdet nødvendigheten av å bestille 52 kampfly til Forsvaret.

– Forsvaret av Norge er en fellesoperasjon som krever en helhetlig balanse mellom land-, sjø- og luftkapasiteter. Det viktigste elementet i denne balansen er Forsvarets nye kampfly F-35. Grunnen til det er at F-35 er den våpenplattformen som på en mest kosteffektiv måte gir oss en operativ evne som bidrar til en troverdig operativ evne både gjennom bidraget til forsvare landet og evnen til å påvirke en motstander. Kort sagt vil F-35 være den viktigste byggeklossen i et førstelinjeforsvar som både skal ha en avskrekkende effekt og kunne bidra effektivt i en forsvarskamp, skriver forsvarssjefen i en artikkel i Dagsavisen.

Dagsavisen har tatt til orde for at Forsvaret bør redusere antall kampfly og beholde flere beaser. Til dette sier forsvarssjefen at basene i seg selv ikke har noen forsvarsevne.

– I mitt fagmilitære råd til forsvarsministeren tok jeg derfor til orde for en ytterligere rasjonalisering av basestrukturen til Forsvaret. Jeg mener et fremtidig forsvar må dreies enda mer mot det som faktisk gir forsvarsevne, nemlig moderne, mobile og slagkraftige
avdelinger på land, i lufta og på havet. Jo mer ressurser jeg kan få lov til å flytte fra baser og infrastruktur til operative enheter, jo mer forsvarsevne kan jeg levere. Flere baser gir derfor ikke mer forsvarsevne, heller tvert imot.

Frp vil øke Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene og hindre at den samlede kapasiteten i nord bygges ned.