Også Fremskrittspartiet har nå lagt frem sitt alternative budsjett for neste år. Partiet vil øke bevilgningene til forsvar med nesten 2,8 milliarder kroner i forhold til regjeringens første utkast. Inkludert i dette foreslår partiet å opprette et forsvarsfond på en milliard kroner. Fondet skal gjøre det mulig å forsere flere anskaffelser til Forsvaret.

Fremskrittspartiets forslag går ut på at regjeringen avsetter en milliard kroner til oppstart av et forsvarsfond.

– Dette skal bidra til raskere anskaffelser av materiell som luftvern, helikoptre og annet fra utlandet, sier fraksjonsleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde til Norges Forsvarsforening.

– Dagens forsvar lider under manglende finansiering. Driftssituasjonen i Forsvaret er kritisk, da det må legges begrensninger på aktiviteter for å få budsjettet til å strekke til. Det er ingen tvil om at Forsvaret står overfor store materiellanskaffelser i årene som kommer, som vil binde opp investeringsmidler i mange år, ifølge Fremskrittspartiet.

KOSTNADSØKNINGER KOMMER I TILLEGG
Forleden gikk regjeringen ut med opplysningen om at man ville øke budsjettet for 2024 med 900 millioner kroner. Dette skyldes at Forsvaret har driftsutgifter som i økende grad er valutaeksponert gjennom drifts- og vedlikeholdsplaner. Forsvaret har opplevd store prisøkninger grunnet svakere kronekurs og høyere utgifter til drivstoff.

Christian Tybring-Gjedde bekrefter overfor Forsvarsforeningen at de budsjettøkninger regjeringen har foreslått i etterkant kommer i tillegg til de 2,8 milliardene partiet nå foreslår i sitt alternative budsjett.

VIL STØTTE NAMMO MED 780 MILLIONER
Fremskrittspartiet legger videre opp til å bruke 780 millioner kroner på kapitaltilskudd til ammunisjonsprodusenten Nammo. Fremskrittspartiet er forøvrig ikke alene om å ville øke støtten til Nammo. Det er bred enighet blant opposisjonspartiene om at i en situasjon med krig i Europa, og etter at mange land har redusert sine lagre, blant annet av artilleriammunisjon, så må Nammo tilføres investeringsmidler. Ikke bare for å bidra til å dekke det enorme behovet, men også for at Nammo skal kunne opprettholde sin markedsposisjon.

Så langt har regjeringen ikke forpliktet seg til mer enn 75 millioner kroner i direkte produkssjonsstøtte til Nammo. I stedet har den valgt en løsning der Nammo må søke gjennom det europeiske ASAP (Act in Support of Ammunition Production) på like linje med alle andre europeiske produsenter av ammunisjon.

MER TIL MATERIELL OG DRIFT
De øvrige tilleggene ønsker Fremskrittspartiet i hovedsak å bruke på andre materiellanskaffelser og økning av driftsutgiftene i Forsvaret. I tillegg legger FrP opp til å etablere et forskningsfond på 90 millioner kroner, med sikte på økt samarbeid med industrien.

FØRSTEGANGSTJENESTE OG MER HV
I likhet med Venstre ønsker FrP at flere gjennomfører førstegangstjeneste.

– Det vil være bra for den enkelte og for landet, heter det. Det er viktig å skape fellesskap gjennom førstegangstjenesten, ifølge Christian Tybring Gjedde.

Fremskrittspartiet mener også det er behov for økte midler til trening og vil styrke Heimevernet, men har så langt ikke spesifisert noen økninger i kroner og øre til dette, hvor mange flere de vil ha i førstegangstjeneste, eller hva det vil koste.

Her er Fremskrittspartiets prioriteringer:

Etablere forsvarsfond i påvente av langtidsplan for Forsvaret: 1 000 000 000
Kapitaltilskudd NAMMO, økt produksjonskapasitet: 780 000 000
Materiellanskaffelser: 500 000 000
Driftsutgifter Forsvaret: 420 000 000
Forskning og utvikling 90 000 000
Overføring til andre (DFS): 1 000 000

Foto (Forsvaret): Fraksjonsleder i Utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde vil avsette en milliard til et forsvarsfond.