Regjeringen forslår å øke forsvarsbudsjettet med 3,5 milliarder kroner, til 64,5 milliarder kroner i 2021. Dette skal ifølge regjeringen representere en reell økning siden 2013 på 30 prosent.

I en pressemelding heter det at regjeringen med dette følger opp de løfter som ble gitt i langtidsplanen for forsvarssektoren.

Det budsjettet som er lagt frem for 2021 representerer det første året i kommende langtidsplan. Regjeringen vil legge frem en ny langtidspalan i midten av denne måneden etter at Utenriks- og forsvarskomiteen sendte den første tilbake til regjeringen.

Det er i hovedsak Hærens forsyningsberedskap som skal styrkes, heter det. Totalt er det i 2021 avsatt over en halv milliard kroner til forsyningsberedskap – spesielt ammunisjon, reservedeler og medisinsk forbruksmateriell.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier at dette vil øke evnen til å til å tåle påkjenninger og legger til rette for en mer robust struktur og operativ evne over tid.

For å få budsjettet igjennom må regjeringen søke støtte, enten i Fremskrittspartiet eller inngå en bred avtale som inkluderer Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det forventes at det blir innledet forhandlinger når langtidsproposisjonen fremlegges. Dette kan medføre endringer i budsjettet.

I budsjettet for 2021 vil regjeringen:

  • Styrke forsyningsberedskapen med ca. en halv milliard kroner. Det er i hovedsak Hæren som blir prioritert i 2021 – med ammunisjon, reservedeler og medisinsk forbruksmateriell.
  • Investere ca 220 millioner kroner i bygg for kavaleribataljonen på Porsangermoen og jegerkompaniet på Høybuktmoen i Troms og Finnmark.
  • Investere ca. 1,3 milliarder kroner i Evenes flystasjon i Nordland.
  • Investere ca. en milliard kroner til Ørlandet flystasjon i Trøndelag.
  • Investere ca. 350 millioner kroner til Haakonsvern i Vestland.
  • Øke investeringen i nye maritime patruljefly, sjømålsmissiler og landbasert transportstøtte med til sammen 1,4 milliardar kroner.
  • Finansiere nye kampfly med baseløsning med syv milliarder kroner.
  • Bruke en milliard kroner til Norges innsats i internasjonale operasjoner.
  • Ha et høyt aktivitetsnivå i Forsvaret og bygge opp avdelingene i Finnmark landforsvar.