På Høyres landsmøte i helgen ble det klart at partiet vil stå fast ved beslutningen fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20 pst. av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret.

Forut for landsmøtet hadde en rekke fylkeslag i partiet forlangt at Høyre i regjering realiserer toprosentløftet. Dette etter at statsminister Erna Solberg ved flere anledninger hadde uttalt seg lunkent om dette spørsmålet.

Resolusjonen tar opp den raske utviklingen innen forsvarsteknologi. Her heter det at langtrekkende presisjonsvåpen, korte varslingstider og utvikling innen nye områder som cyber og romteknologi, stiller andre krav til måten vi forsvarer oss på. Derfor må vi fortsette å investere i fremtidsrettet materiell og teknologi.

Et relevant forsvar er avhengig av at personellet har rett kompetanse for å løse sine oppgaver og at utdanningsreformen må gjennomføres, heter det i den enstemmige erklæringen.

NATO-samarbeidet er avgjørende for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og det er viktig at Norge følger opp sine forpliktelser. Høyre mener det er viktig å forsterke samarbeidet med våre allierte, og vil åpne for mer felles trening på norsk jord.

Med Høyre i regjering har forsvarsbudsjettet fått en realvekst på 24 pst. Høyre har snudd nedbyggingen av Forsvaret og Forsvarets årsrapport viser at alle forsvarsgrener nå har flere styrker tilgjengelig for operative oppdrag. Langtidsplanen for Forsvaret og landmaktutredningen legger opp til en betydelig styrking av forsvarsbudsjettet, for å bedre beredskapen og øke Forsvarets operative evne, heter det i resolusjonen.

På grunn av økende grad av gråsoner mellom fred, krise og konflikt mener Høyre det er viktig å legge til rette for styrket samarbeid mellom sivil og militær sektor, og å satse på totalforsvaret.

Høyre vil:
– Legge bærekraftsmålene og 2030-agendaen til grunn for politikken vi fører
– At Norge skal søke medlemskap i FNs sikkerhetsråd 2021-22
– Prioritere innsats for stabilitet, utvikling og demokrati i våre egne og Europas nærområder
– Være en garantist for EØS-avtalen og opprettholde et tett samarbeid med EU gjennom en aktiv europapolitikk
– Sikre at nordområdene skal være en fredelig og stabil region gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom sivil og militær tilstedeværelse og aktivitet
– Bidra til å forebygge og løse væpnet konflikt gjennom innsats rettet mot sårbare stater og en aktiv fred- og forsoningspolitikk
– Intensivere arbeidet for å møte globale trusler som digitale trusler, terrorisme og internasjonalt organisert kriminalitet.
– Være en pådriver for fri handel og inngåelse av nye og bedre handelsavtaler
– Fortsette den nødvendige styrkingen og moderniseringen av Forsvaret
– Stå fast ved beslutningene fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent-målet i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å bruke minimum 20 pst. av forsvarsbudsjettet på investeringer i Forsvaret
– Legge til rette for økt samhandling mellom forsvarsgrenene og ha mer øving og trening innen fellesoperative rammer
– Sikre forutsigbare rammevilkår for norsk forsvarsindustri
– Ved kjøp av forsvarsmateriell fra utlandet bør industrisamarbeidsavtalene (gjenkjøpsavtalene) benyttes aktivt til å skape ny kompetanse og arbeidsplasser i hele landet

Foto: Forsvaret

 

Vil du være med på å gjøre Norge tryggere?
Meld deg inn i Norges Forsvarsforening

Målet med Norges Forsvarsforenings arbeid er å bidra til at Norges frihet, uavhengighet, fred og sikkerhet ivaretas gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og sivil beredskap. Dette gjør vi ved å engasjere oss i hele spekteret av mulige anslag mot vår sikkerhet og holde et våkent øye med de instanser som hver på sin måte har ansvar for at vi skal føle oss trygge her i landet. Målgruppene for vårt arbeid er politikere, beslutningstakere og media, ledere i militært og sivilt beredskapsarbeid, foreninger og organisasjoner som er opptatt av Forsvaret, samfunnssikkerhet og beredskap. Meld deg inn i Norges Forsvarsforening i dag!

Meld deg inn her.