Mot statsministerens råd, vedtok Høyres landsmøte enstemmig NATOs to-prosentmål som Høyres langsiktige mål. At målet ikke er tidfestet, gjorde det trolig lettere for Solberg å støtte resolusjonen. Flere fylker ville at Norge skulle nå målet innen 2024.

Bak diskusjonen om prosentmålet, ligger en betydelig misnøye nedover i Høyres rekker med at en Høyre-ledet regjering gjennom to og et halvt år ikke har levert så mye penger til Forsvaret som mange hadde forventet. 17 av 19 fylkeslag, fra Vest-Agder i sør til Finnmark i nord, hadde sendt inn resolusjonsforslag med krav om betydelig styrking av Forsvaret – 12 av dem med krav om 2 prosent av BNP til Forsvaret.

– Det er skammelig at en forsvarsminister fra Høyre presenterer et forsvarsbudsjett som er nøkternt, sa utsendingen Jonas Persbråten Ludvigsen fra Buskerud fra talerstolen.

Flere av talerne på landsmøtet sa at Forsvaret er dramatisk underfinansiert.

Resolusjonskomiteens sammenfatning av den lange rekken innsendte forslag fra fylkeslagene, inneholdt formuleringen: «Øke bevilgningene til Forsvaret med NATOs 2 %-ambisjon som langsiktig mål og opprettholde dagens nivå på minst 20 % investeringsandel, i tråd med beslutninger fra NATO-toppmøtet i Wales i 2014», ble enstemmig vedtatt.

I den formen ligger det ingen krav om å gjøre det over natten, og er således i tråd med målsettingen fastsatt i 2014 «om å bevege seg i retning av 2 prosent» innenfor en tiårsperiode – altså 2024.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun er glad resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

– Det var en god debatt og en god resolusjon som også tar opp i seg mye av det som kommer til å bli viktig inn mot den kommende langtidsplanen for Forsvaret.

Her er vedtaket:

Høyre vil:

  • Sikre et sterkt og troverdig forsvar tilpasset dagens utfordringsbilde.
  • Opprettholde NATO som vår viktigste alliansepartner.
  • Øke bevilgningene til Forsvaret med NATOs 2 %-ambisjon som langsiktig mål og opprettholde dagens nivå på minst 20 % investeringsandel, i tråd med beslutninger fra NATO-toppmøtet i Wales i 2014. ·
  • Sikre sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard.
  • Den sikkerhetspolitiske situasjonen og operative behov må være styrende forutsetninger for Forsvarets organisering.
  • Høyres landsmøte forventer at regjeringen leverer en langtidsplan som er tydelig på at nasjonen skal forsvares fra grensa i nord inklusive alle våre havområder.
  • Høyres landsmøte forventer at regjeringen leverer en langtidsplan med en finansiering slik at de siste langtidsplaners forvitring reverseres.