Hvem eier Norge, spør to forskere ved Norsk utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i kjølevannet av Bergen Engines-saken.

Hans Jørgen Gåsemyr og Hege Medin, som begge er seniorforskere ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, har kartlagt informasjonskildene til eierskap i foretak og eiendom i Norge og funnet ut at den informasjonen som er tilgjengelig har klare begrensninger. Det blir registrert mye eierskapsinformasjon i Norge, men ulike investorlands eierinteresser i bestemte næringer, og statistikker for eierskap i fast eiendom er likevel lite dekkende, skriver forskerne i en artikkel i Dagens Næringsliv.

– Ofte krever det et lite detektivarbeid å finne ut om de registrerte eierne er norske eller utenlandske, heter det.

Forskerne mener det er nødvendig med bedre oversikter, ettersom vi i tiden fremover kan forvente større pågang fra Kina, Russland, Gulfrådsstatene (medlemmer i Gulfrådet), India og andre store og fremvoksende økonomier.

EIERSKAPSDATABASE
Europakommisjonen har opprettet en egen eierskapsdatabase over utenlandskontrollerte foretak. Her er det mulig å spore enkeltinvesteringer og kartlegge eierkonsentrasjon innenfor næringer og steder. Bør også Norge lage en slik database, spør forskerne.

En annen som har engasjert seg i spørsmålet om å registrere kontroll med utenlandske oppkjøp er Simen M. Klevstrand, som er partner i Advokatfirmaet Haavind as.

Han mener det bør innføres en såkalt screening-ordning som gjennomføres før et eventuelt salg reraliseres. Dette for å unngå at det gripes inn mot salg som allerede er gjennomført. Dette var tilfellet i Bergen Engines-saken. Da ble det grepet inn med hjemmel i sikkerhetslovens § 2–5. Dette er imidlertid en svært generell bestemmelse som ikke setter noen rammer for hvilke oppkjøp eller investeringer det kan gripes inn mot, men mot enhver aktivitet som kan innebære «en ikke ubetydelig risiko for at nasjonale sikkerhetsinteresser blir truet».

De fleste EU-land har de siste årene etablert eller styrket ordninger for kontroll med slike oppkjøp, såkalt «screening». Men ikke Norge.

NSM OG NUPI FÅR OPPDRAGET
Da justis- og beredskapsminister Monica Mæland redegjorde for Stortinget om Bergen Engines-saken, refererte hun til NUPI, som forsker på «Consequences of Investments for National Security – COINS», som handler om hvordan vi kan få bedre oversikt over utenlandsinvesteringer. I den forbindelse kunne hun opplyse at Norsk sikkerhetsmyndighet, NSM, nå har fått i oppdrag å publisere en oversikt over utenlandsk eierskap i ulike sektorer i sin årlige risikorapport. Hun opplyste samtidig at NSM og Statens kartverk også skal utrede hvordan vi fremover skal sikre best mulig oversikt over utenlandsk eierskap i eiendom.

Bergen Engines-saken synliggjør et klart behov for regelendringer og nye og bedre ordninger for å håndtere utenlandske investeringer i Norge.

Nå er statsminister Erna Solberg og berørte statsråder innkalt til høring i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget 19. april. Ingen er spesielt imponert over hvordan de forskjellige departementer har behandlet salget av Bergen Engines. Det er åpenbart at ulike departementer har hatt ulike virkelighetsoppfatninger i saken.