– Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i Stortingets åpne høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i går. På spørmål om Heimevernet har de ressurser som kreves for å drive objektsikring, svarte sjefen for Heimevernet, Tor Rune Raabye, at det hadde Heimevernet ikke.

Høringen, som fortsetter i dag, ble igår innledet med toppsjefene i Forsvaret, Heimevernet, politiet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og til sist tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Bakgrunnen for høringen er riksrevisjonens rapport der det hevdes at sentrale «objekter» ikke er sikret godt nok i en trusselsituasjon. Riksrevisjonen mener at forsvaret og politiet ikke samarbeider slik de burde for å løse denne oppgavene.

– Politiet har aldri samarbeidet mer eller bedre med Forsvaret, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård, noe forsvarssjefen uttrykte at han var enig i.

– Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring. Forsvaret har god sikring av sine objekter og står klart til å sende ut styrker til forsvar- og sikringsoppdrag, sa forsvarssjefen. Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo han fast. Bruun-Hanssen erkjente imidlertid at arbeidet med terrorsikring har tatt tid, og at arbeidet har vært betydelig mer omfattende enn noen så for seg da forskriften kom i 2011.

I høringen bekreftet sjefen for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye de opplysningene som er kommet frem om at antallet objekter som HV skal sikre har økt med 40 prosent den siste tiden og at Heimevernet har planer og øvde mannskaper for å kunne beskytte 80 prosent sine pålagte nøkkelobjekter.

I tillegg til har politiet bedt HV om å stille sikringsstyrker til en rekke av anleggene på sin liste, som skal beskyttes mot kriminalitet og terror, opplyste Raabye. Av disse objektene har HV kontroll på omlag 70 prosent, sa han.

– Har HV de ressursene som trengs for å beskytte disse objektene, spurte komiteleder Martin Kolberg (Ap).

– Som enhver militærleder skulle jeg gjerne hatt mer, repliserte Raabye.

– Men har du nok? fulgte Kolberg opp med.

– Nei, svarte HV-sjefen.

Heimevernet har i dag flere oppgaver i tillegg til objektsikring. Noe av det aller viktigste er å hindre hybridkrigføring, hjelpe til ved ilandsetting av NATOstyrker, og dessuten tilføre Forsvaret en viss militær slagkraft.

– Min vurdering er at HV-distriktene i løpet kort tid kan iverksette objektsikringsoppdrag, også dem det ikke er utarbeidet planer for. Men dersom vi havner oppi samtidighetsproblematikk, det vil si at vi må sikre mange ting samtidig, da er det enkelt ting jeg ikke klarer å gjøre, sa HV-sjef Raabye i høringen.

Også politidirektør Odd Reidar Humlegård har en helt annen oppfatning enn Riksrevisjonen av kvaliteten på samarbeidet mellom politiet og Forsvaret når det gjelder terrorsikring.

– Politiet har aldri samarbeidet mer eller bedre med Forsvaret. Riksrevisjonen har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til dette arbeidet i sine konklusjoner.

– Vi tar feilene på alvor og jobber med å lukke avvikene som er avdekket. Men dette må ikke tolkes som om det har vært manglende vilje til samarbeid, framholdt Humlegård.

En sak dsom har skapt oppmerksomhet i politiske kretser er at statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren ikke har ønsket å nedgradere Riksrevisjonens kritikk. En rekke brev er gått fra Stortinget til Solberg-regjeringen med ønske om nedgradering.

Regjeringen forerslo et omskrevet sammendrag, men det ville bli så tannløst at Riksrevisjonen har nektet.

Også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har lest rapporten og ber om nedgradering.

Også riksrevisoren mener at det fra deres side er utarbeidet et sammendrag av rapporten med både et samlet innhold og et detaljnivå som kan offentliggjøres.

I dag er det forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), Anundsens etterfølger Per-Willy Amundsen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) som skal forklare seg for komiteen. Følg høringen her.

Foto: Forsvaret