Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterte i dag Stortinget om planene for utbyggingen av Evenes og den eksterne kvalitetssikringen av konseptutredningen. Ifølge forsvarsministeren er det ikke kommet frem store avvik i kvalitetssikringen. Han mener derfor at beslutningen som Stortinget fattet i 2016 står seg.

-Jeg er trygg på at beslutningen om utbygging av Evens er til det beste for forsvarsevnen. Samtidig vil jeg understreke at tid er en kritisk faktor i det videre arbeidet, sier Bakke-Jensen. Evenes skal være klar for operasjoner med kampfly allerede i januar 2022, og for maritime patruljefly bare et halvt år senere. Det betyr at vi fremover må konsentrere oss om å bygge ut Evenes slik at basen er klar for operasjoner i tide, understreker statsråden.

Basert på Stortingets vedtak har Forsvarsdepartementet videreutviklet planene for utvikling av Evenes gjennom en forstudie i form av en konseptvalgutredning (KVU). Utredningen bidrar samtidig til å kvalitetssikre kostnadsberegningene og redusere usikkerhet. Forstudien er en del av planleggingen i departementet for den videre utviklingen av Evenes flystasjon, og danner grunnlag for etterfølgende forprosjektering i regi av Forsvarsbygg, heter det i en erklæring.

Utredningsarbeidet har samtidig bidratt til å kvalitetssikre forutsetningene og kostnadsvurderingene av Evenes-alternativet som ble presentert for Stortinget i Prop. 151 S (2015–2016) og som Stortinget besluttet gjennom behandlingen av Innst. 62 S (2016–2017). Konseptvalgutredningen anbefaler et konsept for lokalisering av operative flater, bygg og anlegg på flystasjonen. Forsvarsdepartementet har, med støtte og innspill fra Forsvaret, Forsvarsbygg og Avinor, kommet frem til et konsept som ivaretar aktørenes behov, og som økonomisk er i tråd med kostnadsnivået som lå til grunn for vedtaket, heter det videre.

Les mer her.

Foto: Forsvaret

Vil du være med på å gjøre Norge tryggere?
Meld deg inn i Norges Forsvarsforening

Målet med Norges Forsvarsforenings arbeid er å bidra til at Norges frihet, uavhengighet, fred og sikkerhet ivaretas gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og sivil beredskap. Dette gjør vi ved å engasjere oss i hele spekteret av mulige anslag mot vår sikkerhet og holde et våkent øye med de instanser som hver på sin måte har ansvar for at vi skal føle oss trygge her i landet. Målgruppene for vårt arbeid er politikere, beslutningstakere og media, ledere i militært og sivilt beredskapsarbeid, foreninger og organisasjoner som er opptatt av Forsvaret, samfunnssikkerhet og beredskap. Meld deg inn i Norges Forsvarsforening i dag!

Meld deg inn her.