Dagens Næringsliv offentliggjør i dag deler av rapporten fra Riksrevisjonen. I en artikkel konkluderer avisen med at rapporten viser at hverken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror. Dette er en konklusjon såvel forsvarssjefen som politidirektøren har tatt avstand fra. I Stortingets høring sa også forsvarssjefen at han var uenig i konklusjonen – at hverken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.

– Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring. Forsvaret har god sikring av sine objekter og står klart til å sende ut styrker til forsvar- og sikringsoppdrag, sa forsvarssjefen. Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo han fast.

I samme høring innrømmet statsminister Erna Solberg at arbeidet med sikring av viktige bygg og anlegg mot terrortrusler har tatt lengre tid og har vært mer komplisert enn man opprinnelig antok, blant annet på grunn av at listene over hvilke objekter som skulle sikres har vært endret underveis.

– Erfaringen har vist at det både tok lengre tid å etablere nødvendig kompetanse, og at det var mer omfattende og kostnadskrevende å etablere selve sikringstiltakene enn hva man forutså da forskriften ble vedtatt, erkjente forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, men heller ikke hun var enig i konklusjonen om at Forsvaret eller politiet ikke er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.

Her er hovedpunktene i Riksrevisjonens rapport som beskriver situasjonen i 2015 og som etter en lekkasje ble referert i Dagens Næringsliv i dag:

  • «Politidirektoratet har ikke etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig.»
  • «Politidirektoratet har ikke utarbeidet nærmere bestemmelser og prosedyrer for utpeking og klassifisering av objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.»
  • «Politidirektoratet har ikke et overordnet perspektiv på tvers av politidistriktene ved utpeking av sivile objekter som skal sikres og beskyttes ved bruk av sikringsstyrker.»

Forsvarsdepartementet får også kritikk:

  • «Det er svakheter ved Forsvarsdepartementets og Forsvarets prosesser ved utpeking av sivile nøkkelobjekter.», og de samme etatene har «ikke i tilstrekkelig grad sørget for å sette Heimevernet i stand til å sikre og beskytte objekter i henhold til instruksen», heter det i rapporten. ·
  • «Politidirektoratet og politidistriktene har ikke fullt ut meddelt Forsvaret eller heimevernsdistriktene om hvilke sivile objekter som er forhåndsutpekt med bistand fra Forsvaret».
  • «Den permanente grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i Forsvaret og politiet er ikke i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet.»

I Riksrevisjonens sluttmerknad i rapporten heter det:

«Riksrevisjonen merker seg at ingen av statsrådene gir fullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikringen ikke er gitt nødvendig prioritet. Det er store omstillingsprosesser både i Forsvaret og politiet. Stortinget har gitt arbeidet med objektsikring høy prioritet. Riksrevisjonen ser det som svært alvorlig at forbedringsarbeidet ikke har vært sikret fremdrift uavhengig av omstillingsprosessene»