Under øvelsen Trident Juncture høsten 2018 måtte Forsvaret droppe flere planer om å frakte stridsvogner og militære kjøretøy og materiell med jernbanen. Bakgrunnen var at jernbanestrukturen ikke holdt den nødvendige standard flere steder. Enkelte steder var både sviller og fundamenteringen for dårlig og noen broer var ikke høye nok.

Nå arbeider Jernbaneverket med et mandat til en utredning som skal kartlegge og avdekke jernbanens sikkerhetsmessige svakheter, et arbeid som har fått særlig aktualitet i en situasjon der den sikkerhetspolitiske situasjonen er i kraftig endring.

KARTLEGGE
Med Sveriges og Finlands inntreden i NATO blir den militære logistikken et tema. For å sikre alliert mottak vil det bli et betydelig behov for å bygge ut havner, jernbane, broer, veier og annen infrastruktur, i forbindelse med etablering eller videreutvikling av områder for mottak av allierte militære forsterkninger til hele Norden. Her har jernbanen en viktig rolle, og i planleggingsarbeidet er det tvingende nødvendig å kartlegge tilstanden og potensialet i den ekstisterende strukturen.

– Vi vil i nær fremtid starte arbeidet med et mandatet, opplyser avdelingsdirektør Jan Frederik Geiner i Jernbanedirektoratet til Dagsavisen. Det er Jernbanedirektoratet som har hovedansvaret, og vi vil involvere øvrige aktører i jernbanesektoren. I tillegg vil vi involvere Forsvaret samt relevante sivile interessenter, forteller Geiner.

Det er ikke bare av hensyn til Forsvaret og Norges evne til å frakte norsk og alliert militært materiell som er bakgrunnen for utredningen. Ekstremvær og store vannmengder har fått betydning for trafikken og det arbeides nå på spreng for å erstatte Rundkleiv bro i Ringebu som ble ødelagt under ekstremværet «Hans» på sensommeren.

– Nøyaktig hvilke temaer, scenarioer, potensielle farer og ekstraordinære situasjoner som skal utredes, vil avklares i arbeidet med mandatet, opplyser Geiner.

FIRE SENTRALE OMRÅDER
I utredningen kommer man likevel ikke utenom å vurdere tilstanden til den del av jernbanestrukturen som er nødvendig for allierte forsterkninger, og det er i den sammenheng særlig fire sentrale områder og akser som er viktige:

  • Ofotfjorden, som er et knutepunkt mot Sverige og Finland, med isfri havn, jernbane og veier fra Narvik.
  • Trondheimsfjorden, som også har gode havner og vei- og baneforbindelse til Sverige, og videre inn i Finland.
  • Göteborg-regionen i Skagerrak, hvor det allerede er store havner som også i fredstid er viktige for import inn til Norge.
  • I tillegg kommer en havn på den danske kysten mot Nordsjøen. Her har Esbjerg havn vært nevnt fra dansk side.

Foto (Forsvaret): Forskjellige kjøretøy fra panserbataljonen i Brig N forflyttes på tog fra Hell stasjon under øvelse Trident Juncture 2018.