Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren blir lagt frem fredag 17. juni. Forsvarsministeren lover økte forsvarsbudsjetter fra 2017, kombinert med effektivisering i basestruktur og operativ struktur.

– Langtidsplanen innebærer styrking og fornying av forsvarssektoren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide..

Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren blir lagt frem fredag 17. juni. – Langtidsplanen innebærer styrking og fornying av forsvarssektoren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

– Vi har fra vi startet arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren tatt sikte på å legge vårt forslag frem for Stortinget i vårsesjonen 2016. Vi kan nå bekrefte at fremleggelsesdato blir 17. juni. Da vil det bli god tid til å diskutere den i offentligheten, og Stortinget kan behandle den før budsjettet for 2017, sier forsvarsministeren.

Regjeringen arbeider parallelt med langtidsplanen og 2017-budsjettet slik at dette henger godt sammen og forsvarssektoren kan komme godt i gang med implementering fra 1. januar 2017.

– Forsvaret har vært i omfattende og nødvendig endring de siste to tiår. Samtidig er det fortsatt stort behov for reform og endring, gitt det sikkerhetspolitiske utfordringsbildet og behovet for å skape en helt nødvendig balanse mellom oppgaver, struktur og ressurser, sier Eriksen Søreide.

Arbeidet med langtidsplanen har vært en omfattende og krevende prosess med behov for å gjøre grundige og helhetlige prioriteringer knyttet til forsvarssektorens fremtidige utvikling.

– For å sikre at Norge har et forsvar som kan håndtere skiftende utfordringer i et uforutsigbart trusselbilde, kreves en vedvarende vilje til å satse på Forsvaret, kombinert med en vilje til stadig fornyelse og fortsatt effektivisering internt i sektoren.

– Regjeringen vil legge frem en plan som styrker Forsvaret gjennom en kombinasjon av betydelig økte budsjetter, fortsatt effektivisering og endringer i basestruktur og operativ struktur. Dette vil bidra til at en større del av ressursene brukes på operativ virksomhet og den delen av støttevirksomheten som er nødvendig for å kunne drive effektive militære operasjoner, sier forsvarsministeren.