Stortinget har vedtatt en langtidsplan som styrker Forsvaret betydelig økonomisk i den neste fireårs-perioden og fremover. Samtidig stilles det krav til forsvarssektoren om fortsatt effektivisering. Les mer om de beslutninger Stortinget fattet. Inntillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen finner du her.

En nærmere beskrivelse av de økonomiske rammene og ytterligere detaljer kommer med Iverksettingsbrevet fra Forsvarsdepartementet i starten av desember. Forsvarssjefen vil endelig formalisere og spesifisere oppdragene til Forsvarets avdelinger i sin virksomhetsplan (VP) som kommer i endelig versjon i januar.

Investeringer: Langtidsplanen legger opp til nye investeringer i etterretning, luftromsovervåking, maritime overvåkningsfly, ubåter, langtrekkende luftvern og autonome mineryddersystemer. I tillegg bekrefter planen tidligere vedtatte investeringer som F-35 kampfly, maritime helikoptre, redningshelikoptre og kampluftvern til Hæren. Hæren og Heimevernet skal utredes ytterligere i en egen Landmaktutredning.

Styrkesjefer: Generalinspektørene endrer navn til sjef Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Med dette samles ansvar og myndighet hos styrkesjefene, som i tillegg til å være styrkeprodusenter skal ha ansvar for operativ ledelse av styrkene på taktisk nivå. Sjef FOH skal fortsatt utøve operativ kommando over Forsvarets styrker.

Endringer i baser og lokalisering (alle årstall er foreløpige og vil bli ytterligere presisert i Iverksettingsbrevet og i Forsvarssjefens Virksomhetsplan):

​​- Andøya flystasjon legges ned når nye overvåkningsfly er faset inn på Evenes.

– Luftforsvarets skolesenters ledelse og Luftforsvarets befalsskole lokaliseres til Værnes.

– Forsvarets virksomhet på Kjevik legges ned.

– Forsvarets leir på Kjeller med flyplass legges ned.

– 339 skvadron (Bell 412) lokaliseres til Rygge, når tilstrekkelig alternativ helikopterkapasitet er på plass i nord.

– Sjef Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Forsvarets EK-støttesenter videreføres på Rygge. Luftforsvarets programmeringssenter lokaliseres til Rygge.

– 334 skvadron (NH-90 Fregatthelikoptre) lokaliseres til Haakonsvern orlogsstasjon.

– Hovemoen leir legges ned.

– Åsegarden leir legges ned.

– I tillegg fases følgende kapasiteter ut:

​- 717 skvadron (DA-20 Jet Falcon) legges ned.

– Sjøheimevernet legges ned.

– Mineryddefartøyene erstattes med autonome mineryddersystemer.

– Korvettene fases ut når F-35 har tilstrekkelig overlappende kapasitet.

Utdanningsreform

​​- Forsvarets akkrediterte høgskoler og befalsskolene slås organisatorisk sammen til en felles høgskole med ansvar for nivådannende utdanning for offiserer og spesialister.

– Endringer i forho​ld til regjeringens forslag til Langtidsplan:​​​

– HV 11 videreføres i påvente av en helhetlig landmaktutredning.

– Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron opprettholdes

– Alle fem musikkorpsene videreføres, men skal i større grad finansieres av Kulturdepartementet.

​Ytterligere utredninger

I tiden som kommer skal det gjennomføres en landmaktutredning. Konkret form på prosessen og fremdriftsplan bekjentgjøres så snart det er besluttet. I tillegg er det varslet en Cyber- og IKT omstrukturering og modernisering i kommende fireårsperiode.​​