– Et samlet Storting har nå erkjent at dagens forsvar ikke svarer til vår tids nye spenninger og sikkerhetsutfordringer, og de gjør noe med det. Innstillingen fra en samlet Utenriks- og forsvarskomité (UFKOM) er enstemmig, uten særmerknader, og vil bli vedtatt om en uke. Dette vil forplikte fremtidige Storting og regjeringer i mange år fremover.

Det er generalsekretær Knut Helge Hamre som sier dette i en kommentar til UFKOMs svar på regjeringens langtidsplan som ble lagt frem i går. Hamre er også svært fornøyd med at Norges Forsvarsforening er blitt lyttet til på en rekke viktige områder.

GJENNOMSLAG
Vi får langtrekkende luftvern, slik vi ba om. Vi får doblet luftvernanskaffelsene. Vi får økt satsing på utvikling og bruk av taktiske droner. Vi får fremskyndet satsingen på rekruttering og utdanning. Vi får videreutviklet Hæren, med en tredje brigade i Sør-Norge. Og vi får et Sjøforsvar som ikke bare øker til seks nye undervannsbåter, men som også blir stort nok for økt overvåkning og kontroll med våre havområder og kyst. Alt dette har vi pekt på som nødvendige kapasiteter i vårt fremtidige forsvar.

Hamre understreker at selv om innstillingen gir gode svar på mange av de utfordringer som Forsvarsforeningen har pekt på, så er ikke det ensbetydende med at vi kan slå oss til ro. Det tar lang tid før den strukturen politikerne nå har tegnet for Forsvaret blir en realitet.

GLEDELIG
Derfor er det spesielt to forhold som er gledelig i komiteens innstilling. Det viktigste er erkjennelsen av at denne langtidsplanen over 12 år forplikter og må følges opp med finansiering, og at innstillingen presiserer at det er avgjørende at eventuelle kortsiktige endringer i trusselbildet ikke fører til reduserte ambisjoner. Det andre er at komiteen legger til grunn at regjeringen kan foreslå å forsere deler av planen når det er mulig, noe også Forsvarsforeningen har bedt om.

RAPPORTER TIL STORTINGET
For å sikre utholdenheten i denne oppbyggingen, foreslår komiteen et meget viktig grep, nemlig at regjeringen årlig skal rapportere til Stortinget om fremdrift i realisering av langtidsplanen. Dette blir senteralt for en kontinuerlig politisk oppfølging og oppmerksomhet om planen, og vil ikke minst bidra til å sikre balanse mellom budsjetter, struktur og oppgaver.

– Jeg tror den forsvarssatsingen Norge nå gjør er det vi kan klare i dagens situasjon. Forsvaret har mye å ta igjen etter en rekke år i såkalt dyp fred, og dagens struktur må sikres reaksjonsevne, materiell og ammunisjon samt tilstrekkelig med, og ikke minst fornøyde ansatte.

KOLLEKTIV ENIGHET
Den kollektive enigheten som er oppnådd på politisk hold er meget positivt. Det borger for at partiene vil stå ved sine løfter og bevilge ytterligere 611 milliarder kroner til styrking av Forsvaret de neste 12 årene.

– Jeg må si at både regjeringen og de politiske partiene på Stortinget skal være stolt over det som nå er lagt frem. Vedtaket i Stortinget den 11. juni vil bli et vedtak for historiebøkene, sier generalsekretær Knut Helge Hamre.