Regjeringen og Forsvarsdepartementet legger nå opp til en rekke informasjonstiltak knyttet til fremtidige anløp av reaktordrevne militære fartøyer til Grøtsund havn ved Tønsnes i Tromsø. Mandag inviteres media, politikere og publikum til folkemøte i Tromsø.

– Forsvaret av Norge er basert på støtte fra allierte land i krise og krig. For at denne strategien skal være troverdig og fungere i en krisesituasjon, er det nødvendig at allierte land opererer, trener og øver i Norge og i våre nærområder, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Han presiserer at Norge har behov for en havn for allierte ubåter også i nord og uttaler at det er lang tradisjon for at reaktordrevne militære fartøyer anløper havn i Tromsø-området. Frem til 2007 kom disse ubåtene jevnlig til Olavsvern, sier statsråden.

PROTESTER
Likevel møter Forsvaret protester fra personer og politikere som frykter at Tromsø skal bli gjenstand for en atomulykke når atomdrevne allierte fartøyer besøker Tromsø.

Nå nekter også Tromsø kommune å ta imot allierte atomubåter fra NATO før man har fått på plass en beredskapsplan. Tromsø er en av byene i landet som plikter å ta imot allierte ubåter. Kommunestyret krever at Justisdepartementet skal vurdere om Tromsø kan si nei til dette.

– Kommunen har verken kompetanse eller utstyr til å håndtere det hvis det skulle skje en ulykke med utslipp av radioaktivt avfall. Derfor vedtok kommunestyret i Tromsø onsdag å nekte å ta imot atomubåter fra USA, meldes det.

FIREDOBLING AV ANLØP
Det var i perioden 2015 til 2019 en firedobling i anløp av antall reaktordrevne fartøy til Norge, og en mindre nedgang i 2020.

Seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt sier i et intervju med NRK at det er to motiver bak den militære opptrappingen i nord:

– Den ene er Russland som ønsker å være en stormakt. En del av deres militære satsing faller naturlig til nord.

– Den andre er at issmeltingen gjør at det skjer mer i nord. Russland ønsker å være til stede. Denne oppbygningen gjør at Norge, USA og Nato vil ruste opp, og også være mer til stede, sier Østhagen.

ROS-ANALYSE
Forsvaret har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanlyse for anløp av reaktordrevne fartøy til Grøtsund havn, en såkalt ROS-analyse, der man kartlegger sannsynligheten for og konsekvenser av hendelser: Hvor stor er risikoen for ulykker? Hva er konsekvensene hvis en ulykke skulle skje?

Mandag 3. mai er det duket for et såkalt folkemøte om saken, med et panel med representanter fra ulike aktører. Motivet, sett fra Forsvarets side, er å informere om den praksis som gjelder for mottak av reaktordrevne fartøy fra allierte nasjoner og konklusjonene i ROS-analysen.

INFORMASJONSTILTAK
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier han er oppmerksom på den bekymring de kommende anløpene har skapt lokalt. Han understreker likevel at all erfaring tilsier at negative hendelser knyttet til denne type anløp er svært lite sannsynlig.

Det er lagt opp til en rekke informasjonstiltak fra Forsvarsdepartementets side, med informasjon på departementets nettside, pressinvitasjoner, foruten folkemøtet førstkommende mandag.