Mer til politi, sikkerhet og beredskap

Regjeringen viderefører satsingen på sikkerhet og beredskap, og foreslår å øke bevilgningen med til sammen 158 millioner kroner til tiltakspakken mot terror. Politiet får 347 nye stillinger.

Regjeringen presenterte en tiltakspakke mot terror i revidert nasjonalbudsjett for inneværende år. Denne satsingen skal videreføres og styrkes i 2016.

Politiets sikkerhetstjeneste
Av dette foreslås bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) økt med 145 millioner kroner, som skal dekke tilleggslokaler, infrastrukturtiltak og helårsvirkning for 30 nye stillinger rettet mot fremmedkrigerproblematikken som ble opprettet i 2015.

I tillegg skal bevilgningen dekke helårsvirkningen av fem stillinger til samme formål ved PSTs lokale enheter i politidistriktene som også ble opprettet i 2015.

Tilskudd til kommunene
Regjeringen foreslår også å videreføre 10 millioner kroner til tilskuddsordningen for kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen
Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til å øke kompetansen om radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen i 2016.

I forslaget skal 2 millioner kroner gå til en mentorordning i kriminalomsorgen. Ordningen skal rette seg mot unge innsatte som er i faresonen for å bli radikalisert og bidra til å bekjempe dette. I tillegg foreslås 1 million kroner til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), for å styrke kunnskapen og opplæringen om radikalisering, voldelig ekstremisme, og hva kriminalomsorgen kan gjøre for å forebygge.

347 nye stillinger til politiet
Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politiet med 163 millioner kroner – tilsvarende 347 nye stillinger. Videre er 375 millioner foreslått bevilget til nærpolitireformen og oppstart av IKT-modernisering.

Regjeringen har som mål at det i 2020 er to polititjenestemenn per 1000 innbyggere, og foreslår å øke bevilgningene til politiet med 163 millioner kroner, tilsvarende 347 stillinger. I tillegg er det foreslått økte bevilgninger på 160 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av 350 stillinger som opprettes for nyutdannede politistudenter i 2015, samt 14,5 millioner kroner til 50 nye påtalejuriststillinger.

– Økt bemanning er avgjørende for å sikre at politiet kan levere gode tjenester, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Politireformen
Videre foreslår regjeringen å øke bevilgningen med ytterligere 147 millioner kroner til gjennomføring av nærpolitireformen. Bevilgningen skal gå til omstilling av personell, ombygging av operasjonssentraler og samlokalisering av nødmeldetjenestene for brann og politi. I tillegg foreslår regjeringen å videreføre 127 millioner kroner fra 2015, slik at det samlet bevilges 275 millioner kroner til gjennomføring av nærpolitireformen.

– Reformen skal sikre et kompetent og effektivt nærpoliti der folk bor og samtidig bidra til å utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte morgendagens utfordringer, sier Anundsen.

IKT
Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen med 100 millioner kroner til oppstart av IKT-modernisering i politiet. Tiltaket skal komme ansatte, publikum og samarbeidspartnere til gode.

Samlet sett skal disse satsingene gi oss et styrket og mer moderne politi.

Regjeringen foreslår å styrke beredskapsarbeidet på flere felt med nær 27 millioner kroner. Samtidig foreslås det 25 millioner til forprosjektering av nytt nasjonalt beredskapssenter.

Fylkesmannen
For å møte utfordringene i kommunene foreslår regjeringen at fylkesmannens veiledning og tilsyn med kommunal beredskapsplikt bli styrket med 10 millioner kroner.
Fylkesmannen skal være en viktig pådriver og veileder i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er en prioritering av fylkesmennenes viktige rolle i samfunnssikkerhets- og beredskapskjeden.

Sviliforsvaret
Regjeringen foreslår at Sivilforsvaret styrkes med 8,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr og dekning av kompensasjonsordning for tjenestepliktige.

Nytt nasjonalrt beredskapssenter
Videre foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner til forprosjektering av nytt beredskapssenter for politiets nasjonale beredskapsressurser. Beredskapssenteret skal dekke behovet for bedre treningsfasiliteter og nødvendige lokaler for beredskaps­troppen, bombehunder, krise- og gisselforhandlere, politihelikoptertjenesten og taktisk og teknisk etterforskningskompetanse.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet har viktige oppgaver knyttet til sikkerheten i og rundt mange av landets viktigste bygninger. Ved å styrke NSM med ytterligere 11,6 millioner kroner utover det som allerede ligger i langtidsplanen, sørger regjeringen for en nødvendig oppgradering av NSMs evne til å avdekke falske basestasjoner, sier justis- og beredskapsministeren.

Av |2016-12-15T13:25:29+01:007. oktober 2015|Kategorier: Nyheter|

Del denne artikkelen!

Title

Go to Top