Regjeringen har besluttet at videre arbeid i forprosjekteringen av politiets nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski kommune.

– Beslutningen om tomtevalg for politiets nasjonale beredskapssenter er en viktig milepæl. Å samle de nasjonale beredskapsressursene er avgjørende for å sikre samtrening og bedre samhandling. Vi er nå et steg nærmere realisering, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Les mer på Politets nasjonale beredskapssenter – nettsted med plandokumenter, bakgrunn, spørsmål og svar.

Siden mars 2016 har det i forprosjektet blitt arbeidet med både Grønmo og Taraldrud som mulige lokaliseringer, herunder med en egen tomteanalyse hvor det er vurdert nærmere hva som er det beste lokaliseringsvalget. Taraldrud utpeker seg som den klart best egnede valg av tomt. Grønmo innebærer høyere risiko for at krevende grunnforhold vil gi tekniske og gjennomføringsmessige problemer, høyere kostnader, samt tidkrevende klargjøring av tomt for bygging.

For Taraldrud antas utbygging å være forbundet med lav risiko. Løsninger kan baseres på kjente og gjennomprøvde metoder. Med bruk av grunnforsterkning er i prinsippet hele tomten byggbar. Dette gir stor fleksibilitet i den videre planleggingen av anlegget.

Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan for tomta på Taraldrud. Forslag til planprogram vil snarlig bli sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.