En undersøkelse foretatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB viser at flere er blitt bekymret for krigshandlinger på norsk jord. Undersøkelsen viser også at åtte av ti nordmenn mener erfaringene fra kriser og hendelser de siste to årene har gjort dem mer forberedt på å møte fremtidige kriser.

Den hendelsen flest bekymrer seg for kommer til å inntreffe de kommende fem årene i Norge er cyberangrep på styringssystemer, deretter terrorangrep og atomulykke som medfører radioaktivt nedfall.

PANDEMNI OG KRIGSHANDLINGER
Det er en signifikant nedgang på 21 prosentpoeng som er bekymret for pandemi de kommende fem årene fra 50 % i 2021 til 29 % i 2022.

Det er 16 prosentpoeng økning blant de som er bekymret for atomulykke. Det er en generell økning i bekymringer for ulike hendelser sammenlignet ved utgangen av 2021, vi ser blant annet økning i antall som er bekymret for krigshandlinger på norsk jord, forsyningskrise, langvarig strømbrudd og flom, heter det i undersøkelsen.

1 av 3 (32 %) svarer at de er ganske eller veldig bekymret for at en selv eller noen av ens nærmeste kan bli direkte berørt av en større hendelse eller krise.

EGENBEREDSKAP
DSB har de seks siste årene gjennomført en årlig befolkningsundersøkelse om norske husholdningers bevissthet og adferd knyttet til egenberedskap.

– Det har skjedd mye med folks praktiske og mentale forberedelser, konstaterer DSBs direktør Elisabeth Aarsæther. Hun tror koronapandemien og krigen i Ukraina har bidratt til å endre folks bevissthet rundt egenberedskap.

Av resultatene for 2022 kan vi notere følgende når det gjelder forholdet til egenberedskap:

– 49 prosent svarer at de har tenkt gjennom hva de skal gjøre ved bortfall av strøm. Det er en økning på hele 10 prosentpoeng fra året før.
– 43 prosent oppgir at de har beholdere/flasker med drikkevann i boligen sin – en økning på 8 prosentpoeng fra 2021.
– 81 prosent svarer at erfaringene fra kriser og hendelser de siste to årene har gjort dem mer mentalt forberedt.
– 28 prosent svarer at de har styrket sin egenberedskap de siste to årene, og 42 prosent svarer at de planlegger å gjøre det.

ØKT KUNNSKAP
Formålet med undersøkelsen har vært å få økt kunnskap om ulike aspekter ved befolkningens kjennskap og bevissthet rundt egenberedskap, herunder kjennskap til beredskap i kommunen, hvilke type hendelser befolkningen er mest bekymret for at skal inntreffe, hvilken informasjon man vil ty til i en krisesituasjon og hvor godt forberedt man er i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå.

Undersøkelsen måler også tillit til myndigheter og redningsetater.

Du kan laste ned undersøkelsen om egenberedskap her.

Bildet (Forsvaret): Heimevernssoldater og politi på vakt utenfor Stortinget.