Hvert år legger Forsvarets forskningsinsitutt (FFI) frem en forsvarsanalyse. Blant de viktigste anbefalingene denne gangen er at Norge må utvikle et realistisk ambisjonsnivå og konsept for høyintensiv strid mot russiske styrker i nord. Dette bør gjøres i tett samarbeid med Sverige og Finland, innen rammen av Nato.

Samtidig må Forsvaret rette større oppmerksomhet mot evnen til å møte begrensede angrep og sammensatte trusler, ikke minst gjennom overvåking og beredskap.

I rapporten legges det vekt på at det saikkerhetspolitiske klimaet og uforutsigbarheten i verden er vesentlig endret, ikke ulikt rapportene fra Etterretningstjenesten, PST og NSM.

NEKTELSE
Forsvaret av Norge skal bygges på et såkalt nektelseskonsept, kombinert med avskrekking. Det betyr at Norge både må ha en troverdig operativ evne til å forhindre at en angriper når sine politiske eller militære mål, samtidig som fienden finner det for risikabelt eller ikke regningssvarende å gå til angrep.

Her må Norge, sammen med sine allierte i Norden og Nato, bli enig om en strategi.

I sine strategiske forsvarsanalyser legger FFI til grunn forskjellige scenarioer. Man vurderer det enkelte scenarios sannsynlighet og betydning, og analyserer eventuelle mangler i hvordan Forsvaret er innrettet i forhold til ambisjonsnivå og overordnede strategier.

MANGLER
Sammenliknet med tidligere forsvarsanalyser viser scenarioporteføljen få endringer i de operative gapene, ifølge FFI. I årets analyse konkluderes det med mangler innen luftvern, antiubåtkrigføring, evne til sikker kommunikasjon og militær kompetanse med nok erfaring. Instituttet peker også på at manglene innen områder som forsyning og beredskap består.

Årets analyse peker også spesielt på behovet for å videreutvikle teknologisk kompetanse, utnytte kunstig intelligens i støttevirksomheten, utnytte potensialet i distribuert ledelse, samarbeide med USA i romdomenet og utvikle eller anskaffe «lavkostnadsmissiler».

STRUKTURELEMENTER
Det analysen ikke gjør er å gi anbefalinger om hvilke strukturelementer som bør inngå i forsvarsstrukturen. Forsvarssjefen har bedt FFI om så konkrete råd som mulig, men ettersom forsvarssjefen selv har fulgt opp tidligere råd i sin anbefaling til regjeringen, og siden langtidsplanens økonomiske rammer er usikre, gir ikke FFI råd om strukturelementer.

Forsvarsanalysen tar for seg eksterne rammefaktorer som økt global rivalisering, økt spenning og opprusning, krigen i Ukraina og erfaringer fra denne, USAs forhold til Europa og Kina, ulike allianseforhold og utviklingen av disse.

Konklusjonen er at rammebetingelsene for utviklingen av Forsvaret både fremstår som ustabile og lite forutsigbare. Ikke minst gjelder dette en betydelig usikkerhet rundt Forsvarets økonomiske rammer, noe som vil bli redusert gjennom en ny langtidsplan.

NORDISK
En viktig forskjell fra tidligere er svensk og finsk Nato-medlemskap. For det første fordi norske styrker kan utnytte svensk og finsk territorium langt mer sømløst. For det andre fordi norske, svenske og finske styrker kan bistå hverandre.

Svensk og finsk NATO-medlemskap endrer det sikkerhetspolitiske landskapet i Norden, samtidig som det åpner nye muligheter for samarbeid, heter det i analysen. Alle de nordiske landene blir nå en del av NATOs forsvarsplanlegging (NATO Defence Planning Process – NDPP). NDPP vil fremover bli en naturlig ramme for nordisk samarbeid.

Nordisk forsvarssamarbeid har forøvrig fått bred omtale i rapporten.

MER FOLK
Behovet for å øke bemanningen i Forsvaret blir også omtalt i analysen, som konkluderer med at det haster å få på plass tiltak. Skiftet i utdanningstakten starte nå. Dessuten bør Forsvaret i større grad benytte seg av rekruttering og la flere fortsette utover aldersgrensen på 60 år.

For at Forsvaret skal lykkes med re-rekrutteringen, kreves det en mer systematisk tilnærming enn i dag. Det må være bedre kontakt med dem som har sluttet, slik at de kan få informasjon om aktuelle stillinger, ifølge rapporten.

Les hele analysen her.

Foto (Helene Sofie Thorkildsen/Forsvaret): Soldater fra utdanningskompaniet i Finnmark heimevernsdistrikt 17