Se video link her

Forsvarsministerene i Norge, Sverige og Finland inngikk onsdag en intensjonsavtale med sikte på å forbedre de tre landenes evne til å samarbeide om og gjennomføre militære operasjoner.

Det var under et besøk på Garnisonen i Porsanger at avtalen ble undertegnet av de tre forsvarsministrene Peter Hultquist fra Sverige, Antti Kaikkonen fra Finland og vår egen forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Avtalen er en oppfølger av møtet mellom de tre ministrene i 2018 der man etablerte enighet om å styrke den politiske og militære dialogen mellom de tre landene og styrke det militære samarbeidet i fred, krise og konflikt.

Samarbeidet skal gjøre det enklere å gjennomføre felles operasjoner og støtte hverandre militært. I samarbeidet vil man bygge videre på erfaringer fra øvelser som Cold Respons, Triant Juncture og tidligere øvelser på tvers av landegensene.

Avtalen innebærer å planlegge for øvelser og mulige skarpe operasjoner både i nordlige områder og andre aktuelle områder, om det kreves. Avalen er ingen forsvarspakt, men åpner for å koordinere det skarpe planverket mellom nasjonene.

Blant de tiltak som skal realiseres er å etablere en politisk styringsgruppe med representanter fra de respektive forsvarsdepartementer, få på plass en militær planleggingsgruppe og føre en løpende dialog om relevante sikkerhetsspørsmål i regionen.