Nettstedet Aldrimer har fått tak i et beslutningsnotat som ble behandlet i forsvarssjefens ledergruppemøtemøte mandag og tirsdag i forrige uke. Her presenterer forsvarsledelsen ledelsens ønsker for den fremtidige forsvarsstrukturen. I notatet presenteres også en tilleggsliste hvis politikerne øker budsjettet.
Det er i den senere tid fremkommet en del lekkasjer rundt forsvarssjefens forslag til fremtidig forsvarsstruktur, i hovedsak på nettetsedet Aldrimer. I dagens avis oppsummerer Aftenposten forsvarssjefens forslag. Her er en sammenfatning:

Hæren
Telemark bataljon og Panserbataljonen i Indre Troms skal dele på å være til stede med det som kalles en «mekanisert kompanistridsgruppe» på Porsangermoen. Men antallet profesjonelle soldater, vervede, i Hæren reduseres. «Ambisjonen om profesjonalisering av hele avdelinger stanses».

Grensevakten styrkes med ett jegerkompani.

Brigaden i Nord-Norge moderniseres med fokus på nye CV90-kampvogner, stridsvogner, artilleri og kampluftvern. Setermoen leir i Indre Troms beholdes, naboleiren Skjold avvikles.

Garden halveres, gardeskolen flyttes til Huseby.

Det vurderes å øke førstegangstjenesten fra 12 til 18 måneder, slik at Forsvaret får ytterligere 6 måneders effekt av dem som har vært gjennom grunnleggende rekruttskole.

Sjøforsvaret
Antall seilingsdøgn for fregatter, MTB-båter og logistikkfartøyene kan reduseres ytterligere.

Besetningene på disse fartøyene kan krympes ytterligere.

Sjøforsvarets base i Sortland legges ned. Det samme med Trondenes utenfor Harstad og avdelingen Kystjegerkommandoen (KJK).

Sjøforsvarets mineryddingsfartøyer utfases og erstattes av mindre team som skal kunne tas om bord på fartøyer eller operere fra land/ havn.

Antall eksisterende ubåter kuttes fra seks til fire.

Luftforsvaret
Å gå ned på antall F-35 fly fra 52 er ikke en del av forsvarssjefens forslag. Derimot:

Flytimer med F-35 og andre fly, pluss helikopter, kan reduseres med mer bruk av moderne simulatorer.

De maritime overvåkingsflyene Orion, med Andøya flystasjon som base, legges ned.

Heimevernet
Totalen reduseres ifølge aldrimer.no fra 42.000 personer i dag til 30.000.

Sjøheimevernet, som i dag teller rundt 1700 personer, avvikles fullstendig.

Generelt skal avdelingene konsentreres til der behovet er størst, såkalt særlig kritiske områder.

Enkelte av styrkene skal få nye, og tyngre, våpen, og økt evne til det som beskrives som «kommunikasjonsødeleggelser». Men Forsvarssjefen ønsker seg egentlig dette.

Mot slutten av dokumentet lister Bruun-Hanssen opp kvalitet, avdelinger og materiell han faktisk ønsker seg.

Mer profesjonalisering av soldater, ikke mindre, i Telemark bataljon og i Hæren og Forsvaret generelt.

Flere spesialsoldater.

Flere besetninger til fregatter og andre fartøyer og mer seiling for marinen.

Seks nye ubåter i stedet for fire.

Flere øvelser, også med allierte.

Egne helikoptre til Hæren.

Dersom Forsvaret får mer å rutte med finner vi også egne tankfly nye maritime P-8 Poseidon overvåkingsfly til erstatning for de gamle P-3, i tillegg flere droner, flere transportfly samt mer luftvern til Hæren.

I beslutningsnotatet går det frem at et forsvarsbudsjett på to pst. av BNP fremskrevet til 2024 tilsvarer over 70 milliarder 2015-kroner, og vil fordre en økning på over tre milliarder kroner årlig. Totalt vil dette gi en økning på over 65 prosent, eller omtrent 30 milliarder kroner på de gjenstående årene frem til 2024.