Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har lagt frem en rapport om Heimevernets utvikling i et 30-års perspektiv. Konklusjonen er at Heimevernet fortsatt bør være en militær organisasjon, lokalt forankret og i større grad kunne håndtere gråsoner mellom fred og krig.

Stortinget har bedt regjeringen om å innhente en helhetlig, faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr. I den forbindelse har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) levert en rapport som vurderer HVs oppgaver og rolle i et 30-års perspektiv.

Et såkalt irregulært angrep mot Norge får bred plass i rapporten, selv om et militært angrep på landet med regulære, militære virkemidler betegnes som den farligste utfordringen. Eksempler på irregulære angrep er påvirkningsoperasjoner, cyberoperasjoner og terrorisme, som både kan være vanskelig å oppdage og å håndtere.

Rapporten fra FFI konkluderer med at Heimevernet bør være en militær organisasjon som i dag, men i større grad innrettes for å håndtere gråsoner mellom fred og krig. Man ser for seg at Heimevernet skal være en reservekapasitet som yter støtte til avdelinger i Forsvaret, politiet og større beredskapsorganisasjoner. Lokal forankring og tilstedeværelse bør fortsatt være en forutsetning.

I fremtiden kommer vi etter all sannsynlighet til å se et mindre klart skille mellom krig, krise og fred, og mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet, heter det i rapporten.

Artikkelen fortsetter etter illustrasjonen…

Skissen viser HVs roller i dag og i fremtiden.

En avgjørende rolle for et fremtidig heimevern er å bidra til at samfunnets ressurser finner hverandre i fred, krise og krig. En nøkkel til god situasjonshåndtering er god samordning på tvers av sektorer og organisasjoner, felles forståelse av situasjonsbildet og samhandling mellom militære og sivile.

Det fremtidige Heimevernet trenger å utnytte den sivile kompetansen bedre enn i dag. Bygging av nettverk må prioriteres, og konseptet med HV-kjentmann bør utvikles videre, etter utvalgets mening.

I rapporten pekes det også på viktigheten av en tydeligere tilstedeværelse og forankring i storbyene. Heimevernet må ifølge rapporten ha styrker med like god lokal tilhørighet, kjennskap og forankring i de store byene som utenfor de store byene.

Studien er en delstudie, og FFI er allerede igang med neste delstudie, som er utvikling av scenarioer for oppgaveløsning. Her vil man bli mer konkret i beskrivelsen av hvilke oppgaver HV skal kunne løse.

Rapporten kan i sin helhet lastes ned her.

Foto: Forsvaret