Antall politidistrikt blir redusert fra 27 til 12 fra 1. januar. Statsråd utnevnte fredag 12 nye politimestere for seks år. Fire av dem er kvinner. – Politimesterne vil ha en avgjørende rolle når fremtidens politi skal formes. Større og færre politidistrikt stiller også krav til politimesterrollen, sier justis- og beredskapsministeren.

De 12 utnevnte er:

Ellen Katrine Hætta (45) i Finnmark politidistrikt

Tone Elisabeth Vangen (49) i Nordland politidistrikt

Nils Kristian Moe (51) i Trøndelag politidistrikt

Ingar Olav Bøen (57) i Møre og Romsdal politidistrikt

Johan Brekke (57) i Innlandet politidistrikt

Kaare Kjølberg Songstad (49) i Vest politidistrikt

Jon Steven Hasseldal (45) i Øst politidistrikt

Christine Fossen (53) i Sør-Øst politidistrikt

Hans Vik (52) i Sør-Vest politidistrikt

Kirsten Marie Lindeberg (62) i Agder politidistrikt

Politimester Hans Sverre Sjøvold fortsetter som politimester i Oslo politidistrikt og politimester Ole B. Sæverud fortsetter som politimester i Troms politidistrikt.

– Politimesterne vil ha en avgjørende rolle når fremtidens politi skal formes. Større og færre politidistrikt stiller også nye krav til politimesterrollen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

– Vi skal bygge et enda bedre, mer effektivt og mer moderne politi, som er rustet til å møte fremtidens kriminalitet, og som skaper trygghet hos folk. Politiet skal samles om felles verdier og en felles identitet, og i denne omstillingen skal politimesterne være kulturbærere. Det knyttes store forventninger til jobben disse lederne nå skal ta fatt på, sier Anundsen.

Politimesterne i de nye politidistriktene skal inngå i politidirektørens nasjonale ledergruppe. De vil bli gitt det strategiske lederansvaret for politidistriktene og skal sørge for rett prioritering på tvers av fagområder og geografi. Det har derfor blitt stilt høye krav til søkerne, bl.a. tidligere resultatoppnåelse.

Nærmere informasjon om de nye politimesterne:

Ellen Katrine Hætta er cand. jur., og har siden 2011 vært politimester i Øst-Finnmark politidistrikt. Hun har tidligere arbeidserfaring som bla.a. politiadvokat og politiinspektør i Øst-Finnmark politidistrikt og som statsadvokat ved Troms- og Finnmark statsadvokatembeter.

Tone Elisabeth Vangen er cand. jur., og kommer fra stilling som fylkesutdanningssjef i Nordland fylkeskommune. Hun har vært dommerfullmektig ved Senja sorenskriverembete og har arbeidet i politiet bla.a.. som politiinspektør. Fra 2005 til 2012 var hun politimester i Salten politidistrikt.

Nils Kristian Moe er cand. jur. i tillegg til at han har Politiskolen og studier i ledelse. Moe har siden 2008 vært politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt. Moe har tidligere bl.a. vært regiondirektør i Tollregion Midt-Norge, rådmann i Skaun kommune og kontorsjef i Garantikassen for fiskere.

Ingar Olav Bøen er cand. jur. i tillegg til at han har Politiskolen. Bøen har vært konstituert som politimester i Sunnmøre politidistrikt siden september 2014.
Bøen har tidligere bl.a. vært politiinspektør i Sunnmøre politidistrikt, statsadvokat i Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane statsadvokatembeter, dommerfullmektig i Ålesund byrett og konsulent  ved Møre og Romsdal fylkesskattekontor.

Johan Brekke er cand. jur. i tillegg til at han har Politiskolen og Master of management-grad fra Handelshøyskolen BI. Brekke har vært konstituert som politimester i Søndre Buskerud siden april 2013. Før det var han politimester i Sogn og Fjordane fra 2007. Brekke har vært assisterende sjef ved Politihøgskolen, dommerfullmektig ved Karmsund sorenskriverembete og har hatt diverse stillinger i politiet, bl.a. som politiinspektør.

Kaare Kjølberg Songstad er cand. jur, og er i tillegg uteksaminert fra Norges Handelshøyskole. Songstad kommer fra stilling som avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Fra 2007 til 2013 var han politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Songstad har bl.a. vært avdelingssjef ved Bergen likningskontor, politiinspektør både i Hordaland og Vest-Finnmark politidistrikt og konstituert politimester i Vest-Finnmark.

Jon Steven Hasseldal har en MPA (Master of Public Administration) fra Copenhagen Business School i tillegg til at han har Politiskolen. Hasseldal har vært konstituert som politimester Østfold politidistrikt siden august 2014. Før det var han politimester i Sunnmøre politidistrikt fra 2011. Hasseldal har bl.a. arbeidet som politistasjonssjef ved Agder politidistrikt, distriktsleder ved Utrykningspolitiet i Agder og Rogaland, lensmann i Froland og plan- og beredskapsplanlegger ved Agder politidistrikt. Han har også vært rådgiver/observatør for UNMIK i Kosovo.

Christine Fossen er cand.jur. Fossen har vært konstituert som politimester i Vestfold politidistrikt siden desember 2014. Fra 2002 var hun politimester i Søndre Buskerud frem til hun i mars 2013 gikk inn i en stilling som Head of Mission, TIPH (Hebron). Hun har vært politiinspektør i både Oslo og Vadsø politidistrikt. I Vadsø arbeidet hun også som politimester i 1,5 år. Hun har også vært saksbehandler ved Drammen overformynderi/Drammen kommunale pensjonskasse et par år.

Hans Vik er cand. jur. i tillegg til at han har Politiskolen. Han har vært politimester i Rogaland politidistrikt siden januar 2011. Før det var han visepolitimester samme sted fra 2009. Vik har hatt ulike stillinger i politiet, bl.a. som politiinspektør, politiadvokat, politibetjent og etterforsker. Fra 1991-95 arbeidet han i Utrykningspolitiet.

Kirsten Marie Lindeberg er cand. jur. Lindeberg har vært politimester i Agder siden 2008. Før det var hun distriktssjef i Statens veivesen, Region sør. Hun har ellers arbeidet som juridisk rådgiver i Kristiansand kommune, kontorsjef i Grimstad kommune og administrasjonssjef i Statens veivesen i Aust-Agder. Hun har også arbeidet et år som advokatfullmektig og vært konsulent i Skattedirektoratet.