Regjeringen la i formiddag frem et forsvarsbudsjettet med en nominell økning på 4,3 mrd. kroner, til 69 mrd. kroner. Dette er en økning på 6,6 prosent sammenliknet med saldert budsjett for inneværende år.

Av dette er 3,6 prosent i hovedsak korrigeringer for pris- og lønnskompensasjoner. Også i 22-budsdjettet er etaten pålagt å gjennomføre betydelige effektiviserings- og sparetiltak.

Regjeringen prioriterer drift av strukturelementene i den enkelte forsvarsgren og følger opp den forserte bemanningsøkningen i langtidsplanen. Det relativt høye investeringsnivået i Forsvaret fortsetter og regjeringen øker investeringene med ca. 1,5 mrd. kroner.

235 millioner kroner går til styrking av driften av de nye maritime patruljeflyene av typen P-8 og maritime helikoptre, mens over 7 milliarder kroner går til finansiering av de nye F-35 kampflyene med baseløsning. Etterretningstjenesten får nærmere 140 millioner kroner mer å rutte med.

Regjeringen legger vekt på alliert øvingsaktivitet og vil prioritere NATO-øvelsen Cold Respons 2022. Samtidig foreslår regjeringen å videreføre norske bidrag gjennom FN, NATO og andre koalisjoner på det samme nivået som i 2021.

Innsatsen i internasjonale operasjoner er stipulert til 1 milliard kroner i budsjettet. Les mer om Norges internasjonale bidrag her.