Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med over to milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet for 2020 vil dermed beløpe seg til nærmere 61 milliarder kroner. Budsjettets prosentandel av bruttonasjonalprodukt, vil likevel ikke øke, men blir stående på 1,8 prosent også neste år.

Hærens andel av budsjettet er ca. 6 milliarder. En del av dette går til etablering og drift av nytt kampluftvern. Det skal anskaffes mer ammunisjon til trening og øving og det skal anskaffes reservedeler til Hærens stridsvogner for å opprettholde den operative kapasiteten til nye stridsvogner er anskaffet. Budsjettet går også til styrkingen av Finnmark landforsvar med videre etablering av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger og et nytt manøverelement ved Garnisonen i Porsanger. Regjeringen vil videreføre det høye nivået på øving og trening av Heimevernet.

Sjøforsvarets andel av budsjettet, inkludert Kystvakten, er ca. 5,7 milliarder kroner. Hovedprioriteringer for 2020 er videre oppbygging av en femte besetning for fregatter og etablering av en åttende besetning for Ytre kystvakt og et fortsatt høyt aktivitetsnivå.

Luftforsvarets andel av budsjettet, inkludert Redningshelikoptertjenesten, er om lag 6,9 milliarder kroner. I 2020 fortsetter innfasingen og drift av F-35 kampfly, nye helikoptre og økt aktivitet i luftvernavdelinger. I tillegg forberedes overgangen til og mottak av nye P-8 maritime patruljefly fra 2022.

Kompensasjon for bortfallet av KNM Helge Ingstad
Regjeringen vil sette av 105 millioner kroner til midlertidige tiltak som skal redusere de negative, operative konsekvensene av havariet med KNM Helge Ingstad. Dette inkluderer økt antall seilingsdøgn for logistikkfartøyet KNM Maud og reanskaffelse av tapt reservedelspakke til internasjonale operasjoner for fregattene.

1,8 prosent av BNP også i 2020
NATO har bedt alle medlemsland gå gjennom sin rapportering av forsvarsutgifter. Foreløpige anslag tyder på at Norges utgifter til forsvar vil være på om lag 1,8 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) også i 2020. Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt vi produserer og representerer verdiskapingen i all næringsvirksomhet, offentlig forvaltning og ideelle organisasjoner og kan variere fra år til år. Siden vi anslagsvis vil produsere mer i 2020 blir BNP det samme også neste år.

Med regjeringens forslag til budsjett, og inkludert justeringer i rapporteringen av forsvarsutgifter til NATO, er den foreløpige prognosen for forsvarsutgiftenes andel av BNP på om lag 1,8 prosent i 2020.

Med den store budsjettøkningen og justert rapportering av forsvarsutgifter har BNP-andelen økt fra 1,51 prosent i 2013 til anslagsvis 1,8 prosent i 2020.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret. Derfor har regjeringen økt forsvarsbudsjettene hvert eneste år siden vi overtok, og vi vil fortsette å styrke Forsvaret i årene fremover, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I morgen vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen få overlevert det fagmilitære rådet til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Her foreslår forsvarssjefen å øke budsjettet til to prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2028. Dette vil gi et vesentlig sterkere forsvar enn det nåværende, som 2020 budsjettet bygger på. Forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen, og Forsvarets ledelse forøvrig, har uttrykt at dagens forsvar er for lite.

Justissektoren
På justissektoren prioriterer regjeringen å styrke beredskapen i nord, og foreslår å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø og etablere HF-dekning i de nordlige havområder opp til Nordpolen.

– Vi tar sikte på at den nye redningshelikopterbasen settes i drift i løpet av 2022. Vi vil raskt sette i gang en anbudskonkurranse i forbindelse med etablering av den nye redningshelikopterbasen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Foto: Forsvaret