Forsvarssjefen la igår frem årsrapporten for 2016. Der understreker han at selv om Forsvaret i fjor gjennomførte daglige operasjoner innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er ikke beredskapen tilstrekkelig. Men økte bevilgninger i 2016 har bedret vedlikeholdssituasjonen i Forsvaret, sier han.

– Vi ser at vi ikke har så høy beredskap i hele bredden av Forsvaret som vi skulle ønske. Derfor er det meget gledelig at Forsvaret er blitt hørt når det gjelder behovet for et økonomisk løft for å øke den operative evnen, heter det i oppsummeringen.

– Vi ser nå at trenden med nedbygging er i ferd med å snu, det gir optimisme, sier forsvarssjefen. Bruun-Hanssen peker på at ekstratildelinger i 2016 til personell ga uttelling i ekstra vedlikehold og ekstra timer med nærvær i Nordområdet.

– Langtidsplanen som er besluttet, gir mulighet for å få det vi har, til å virke. Vi kan ta inn etterslep på vedlikehold, øke beholdningen av reservedeler og bedre bemanningen.

– Når dette er på plass, har vi et grunnlag for å øke aktivitetsnivået, skriver han i årsrapporten.

Forsvarssjefen peker på at dette arbeidet startet allerede i fjor, som følge av regjeringens økte bevilgninger, øremerket vedlikehold og reservedeler.

– Et godt eksempel på dette er Sjøforsvarets omdisponering av personell for å øke antallet operative besetninger til fartøyene. Økt omfang på vedlikehold og økt bemanning har resultert i at vi nå seiler med fire fregatter og fem korvetter, sier han.

Bruun-Hanssen understreker overfor NTB at Forsvaret har gjennomført effektiviseringstiltak til en verdi av cirka 327 millioner kroner, og han innrømmer at flere, samtidige endringer har vært utfordrende.

I en artikkel i Aftenposten i dag refererer avisen til at marinen stadig blir mindre. Optimisme og bedret driftssituasjon overskygges av et mindre imponerende bilde av Norges overflatemarine når de fem minste fartøyene, MTB-båtene, er ute av Forsvaret, skriver avisen.

Det ble ett av resultatene fra vedtaket i Stortinget i fjor høst om ny langtidsplan for Forsvaret. Også marinens minefartøyer skal ut, dagens seks ubåter skal erstattes med fire, mens øvrige fartøy i Sjøforsvaret enten er kystvakt- eller støttefartøyer.

Last ned årsrapporten her.