I 2015 ble det for første gang målt og stilt krav til responstid i politiet. Resultatene viser at politiet på landsbasis rykker ut raskere enn det kravene som er satt til responstid skulle tilsi.

Kravene er stilt til oppdrag der liv er direkte truet, eller der det av andre årsaker er behov for umiddelbar innsats fra politiet. Resultatene er basert på over 12 000 målte hasteoppdrag. Oppdragene som virkelig hastet utgjorde bare ca. 3 % av den totale oppdragsmengden.

– Vi har innført responstid i politiet blant annet for å vise innbyggerne hva de kan forvente av sitt lokale politi når oppdraget haster. At politiet samlet sett når raskere frem enn hva kravene skulle tilsi er jeg meget godt fornøyd med, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Les mer her