– Det er behov for en klar regel i våpeninstruksen som sikrer adgangen til å bevæpne politiet når dette er nødvendig. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor et forslag til endring av våpeninstruksen for politiet på høring, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Høringsforslaget innebærer at Politidirektoratet, etter samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet, kan beslutte at polititjenestemenn for en tidsavgrenset periode skal bære pistol i daglig tjeneste. Forslaget sikrer således politisk kontroll med avgjørelsen.

Forslaget endrer ikke det gjeldende prinsippet om at politiet skal være ubevæpnet. Det skal derfor bare gjelde i situasjoner der mindre inngripende tiltak ikke vil være tilstrekkelig for å redusere risikoen for politiet. Forslaget som sendes på høring skal gjelde fram til ny våpeninstruks for politiet blir satt i kraft og senest inntil utgangen av 2015.

Den midlertidige bevæpningen av politiets innsatspersonell er fattet innenfor de rammer som våpeninstruksen setter.  Den aktuelle trusselsituasjonen har likevel synliggjort behovet for en klar regel i våpeninstruksen som sikrer at politiet kan bevæpnes over lengre tid, når dette er nødvendig for å kunne utføre den daglige tjenesten på en trygg måte. Forslaget ivaretar politiets behov for væpning, samtidig som det sikrer at væpningen ikke varer lenger enn nødvendig.

Professor Tor-Geir Myhrer har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gitt en vurdering av hjemmelsspørsmålet knyttet til bevæpning av politiet i den aktuelle situasjonen. Utredningen ligger til grunn for forslaget som nå sendes på høring.

Høring om endring av våpeninstruks for politiet finner du her