Regjeringen har nå fremmet forslaget om reform av politiet. – Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor. Vi foreslår nå en organisering som er bedre tilpasset tjenestene politiet skal levere, som vil sikre et politi som er der når folk trenger det, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Jeg er overbevist om at når politiet setter i gang jobben sammen med kommunene, så vil mange kommuner se at de får et mye bedre lokalt politi enn de har hatt hittil. Både når det gjelder forebygging, etterforskning og oppklaring, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Politianalysen (NOU 2013:9) og 22. juli-kommisjonens rapport pekte på behov for grunnleggende endringer i politiet. Reformen tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet.

Les forslaget her:
Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen)

Kortversjon her:
Fakta om nærpolitireformen