I 2015 skal Sjøforsvaret gjennomføre en større del av øvings- og treningsaktiviteten i nord. Vi tar ansvar og prioriterer tilstedeværelse i nord, sier generalinspektøren for Sjøforsvaret Lars Saunes i en artikkel i Nordlys.

– Norge er en maritim og arktisk nasjon. Norge henter sin velferd fra kysten og

nærliggende havområder, og har suverene plikter og rettigheter over store havområder i nord. Disse må forvaltes og beskyttes på en god måte. Vi har god orden i vårt maritime hus, men det er viktig at Norge fortsetter å ta dette ansvaret på alvor, skriver han.

Hvis ikke vil det skapes grobunn for ulovlig virksomhet, misbruk av våre områder og utfordringer mot våre suverene rettigheter. I tillegg ligger Norge på Natos nordflanke, noe som medfører at det er vår plikt overfor alliansen å overvåke, være til stede og demonstrere militær evne i nord.

Samtidig ser vi at klimaendringene i Arktis gjør at regionen er i ferd med å vokse frem som en enda mer spennende næringsregion. Aktivitetsnivået er allerede økende både i type og frekvens. Med økt aktivitet øker også behovet for kontroll. De utfordringene vi ser i nordområdene er hovedsakelig relatert til kommersiell aktivitet.

Økende kommersiell aktivitet setter krav til økt tilstedeværelse av kystvakt og marinefartøy. Tilstedeværelse i nord har alltid vært viktig for Sjøforsvaret, og det vil ikke bli mindre viktig i lys av de sikkerhetspolitiske utfordringene vi ser i verden i dag. Sjøforsvaret driver daglige operasjoner i nord. Så langt er kystvaktens bidrag til forvaltning av våre havområder en suksesshistorie. Dette har mange fasetter, men
en av de viktigste faktorene er kontinuerlig tilstedeværelse med kystvakt- og marinefartøy, støttet av maritime patruljefly og andre overvåkningsressurser.

Kystvakten har kontinuerlig høy tilstedeværelse og er statens viktigste utøvende myndighet på havet, noe som har og vil bidra til sikkerhetspolitisk stabilitet. Til daglig ivaretar Kystvakten nasjonens maritime interesser, forpliktelser og rettigheter i våre havområder.
Det er også særdeles viktig at våre marinefartøy er til stede, bidrar til overvåkning og er en synlig demonstrasjon av militær evne og vilje til å forsvare vår suverenitet. Til sammen skaper dette en stabiliserende effekt.

Forsvaret skal kunne operere i og forsvare hele landet. For at vi skal kunne gjennomføre operasjoner på en best mulig måte, er vi nødt til å øve. Gjennom jevnlig trening, øving og skarpskyting i hele vårt langstrakte land skal Forsvaret vise militær evne i praksis, for å demonstrere innsatsklare enheter med høy reaksjonsevne.

I 2015 skal Sjøforsvaret gjennomføre en større del av øvings- og treningsaktiviteten i nord. Sjøforsvarets strategi er å etablere en ny normalsituasjon som innebærer økt, kontinuerlig tilstedeværelse i nord. Marinen har allerede hatt to runder i Nord-Norge med minefartøy, korvetter og logistikkfartøy så langt i år.

Den neste store aktiviteten i nord er Joint Viking. I 2013 gjennomførte Forsvaret en tilsvarende øvelse på Vestlandet. I år holdes øvelsen i Finnmark hvor over 5000 soldater og befal fra alle forsvarsgrener deltar. Fokuset vil være på styrkeoppbygning og rask forflytning over store avstander av en slagkraftig styrke for gjennomføring av operasjoner i vårt nordligste fylke. Øvelsen er en såkalt fellesoperativ arena, som innebærer koordinert aktivitet på land, i luften og på sjøen samtidig. Fellesoperativ trening og øving er viktig for å understøtte forsvarsgrenenes evne til å løse sine spesifikke oppgaver, og et viktig bidrag til Forsvarets og Natos forebyggende terskel.
Samtidig er det viktig å understreke at Forsvaret som et konfliktforebyggende instrument utgjøres ikke primært av enkelt kapasiteter, men av Forsvarets samlede evne.

Med andre ord, det er Forsvarets totale struktur kombinert med evnen til å integrere denne inn i et fellesoperativt samvirke som gir maksimal operative evne og kampkraft. Joint Viking blir en spennende øvelse. Finnmark har krevende topografiske og klimatiske forhold.
Dette gjør fylket til et spennende øvingsområde, og utfordrende spesielt med tanke på å samarbeide på tvers av forsvarsgrenene. Sjøforsvaret er godt representert og vil være godt synlig i Finnmark de neste to ukene. I perioden har Sjøforsvaret planlagt med flere havnebesøk og det vil bli anledning til å komme om bord på våre moderne fartøy.
Norge har et moderne sjøforsvar med et høykompetent personellkorps som er skreddersydd for å beskytte nasjonens maritime verdier og interesser, og ivareta kyststatens forpliktelser. Joint Viking vil være et bevis på dette, samtidig som Sjøforsvaret viser at vi tar ansvar og prioriterer tilstedeværelse i nord, avslutter Saunes.