Politiets sikkerhetstjeneste mener at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi. Det er konklusjonen i sikkerhetstjenestens høringssvar til bevæpningsutvalgets utredning som ble lagt frem i mars år.

– PST ser at trusselbildet har endret seg vesentlig de siste årene, og det er grunn til å tro at det norske samfunnet må forholde seg til at det er påregnelig at terror kan skje også her til lands og at det vil kunne bli utført på arenaer der befolkningen beveger seg til vanlig, skriver PST i en pressemelding.

Det norske samfunnet må ta innover seg at trusselbildet er endret, og at vi i større grad enn tidligere må planlegge for å måtte håndtere slike hendelser, heter det videre.

PST mener at politiet må settes i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag ved at de har mulighet til å benytte seg av adekvate maktmidler i bekjempelsen av denne typen kriminalitet. Samfunnets grad av tillit til politiet avhenger av at befolkningen er trygge på at politiet er i stand til å håndtere alvorlige situasjoner som oppstår på en trygg og hensiktsmessig måte. Dette vil være en viktig del av nasjonens grunnsikring mot terrorisme, heter det.

– PSTs syn er at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi. Oppdrag hvor det er naturlig at politiet opptrer ubevæpnet bør utredes og klargjøres. Likeså må grunnutdanningen ved Politihøgskolen tilpasses en slik endring.

PST støtter utvalgets syn på at generell, permanent bevæpning vil kreve et tydelig hjemmelsgrunnlag. For å sikre forutberegnelighet for borgerne, samt den demokratiske kontrollen med politiets adgang til å bruke våpen bør de sentrale kriteriene for politiets bruk av våpen fremgå av politiloven.

Les hele høringsdokumentet her

Foto: Forsvaret