Sannsynligheten for terrorangrep fra ISIL-sympatisører er noe redusert, ifølge PST. 18 personer fra de miljøene som sympatiserer med ISIL er mest sannsynlig drept i Syria, mens 9 er varetektsfengslet og siktet for terrorrelatert kriminalitet. Dette betyr at miljøene fremstår som svekket. Men det vurderes fortsatt som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep mot mål i Norge.

Trusselen fra ekstreme islamister er reell og mange vestlige land har gjentatte ganger blitt truet av ISIL. Antallet angrep og angrepsforsøk fra ISIL-inspirerte personer i Vesten det siste året, er ett av flere forhold som bidrar til fortsatt bekymring. Disse angrepene har ofte kommet fra personer som ikke har erfaring som fremmedkrigere, men som like fullt identifiserer seg med og støtter ISIL, skriver PST på sine nettsider.

PSTs åpne trusselvurdering for 2015 beskrev en negativ utvikling i trusselbildet. Med utgangspunkt i utviklingen knyttet til ISIL utarbeidet Felles kontraterrorsenter (FKTS) ved utgangen av oktober 2014 en trusselvurdering. FKTS har nå formidlet en oppdatering av denne vurderingen, i form av en gradert rapport til relevante departement og etater.

I løpet av det siste året har bildet endret seg noe. Sannsynligheten for terrorangrep fra ISIL- sympatisører er noe redusert. På bakgrunn av gjeldende utviklingstrekk i trusselbildet i Norge vurderes det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep mot mål i Norge. Dette skyldes primært endringer knyttet til de norske ekstremistmiljøene. 18 personer fra miljøene er mest sannsynlig drept i Syria, mens 9 er varetektsfengslet og siktet for terrorrelatert kriminalitet. Dette innebærer at miljøene totalt sett fremstår som noe svekket.

Utviklingen fremover vil likevel være ustabil og usikker. Trusler og oppfordringer, blant annet fra ISIL, kan fortsatt påvirke enkeltpersoner eller små grupper til å gjennomføre terrorangrep. Angrep med enkle våpentyper og mot symbolske mål, inkludert blant annet personell tilknyttet politiet eller forsvar, er fortsatt vurdert å være de mest sannsynlige scenarioer. Det er derfor mindre risiko for at sivile enkeltpersoner rammes av slike angrep. Denne typen spontane angrep vil ha begrenset skadeomfang og kjennetegnes av kort forberedelsestid og minimal grad av planlegging. Dette reduserer muligheten for både å varsle og avverge angrep, mener PST.