Regjeringen vil foreslå å kutte stillinger, legge ned flere baser og gjennomføre en rekke efektiviseringstiltak for for å kunne forsvare en struktur tilnærmet den forsvarssjefen har foreslått i sitt militærfaglige råd.

Langtidsplanen for Forsvaret har fått sin tilslutning i regjeringen, men oversendes trolig ikke til Stortinget før i midten av juni.

Ifølge Dagens Næringsliv vil forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kutte over 1500 stillinger i Forsvaret og nedlegge ni militærbaser.

150 milliarder over 20 år
Forsvarssjefens fagmilitære råd «Et nøkternt forsvar» fra i høst hadde beregnet merbehovet til 175 milliarder kroner over 20 år. Forsvarssjefen mente dette var et minimum for å gjøre Forsvaret kampklart og istand til å løse sine oppgaver. I utkast til langtidsplan foreslås 150 milliarder kroner.

Vil kjøpe 52 kampfly
Statsråden ønsker å skjerme hovedsatsinger som anskaffelse av 52 F-35 jagerfly, nye ubåter og nye maritime overvåkningsfly. Ambisjonen er samtidig et forsvar i bedre balanse. Det betyr i så fall at på noen områder må det effektiviseres og skjæres ned.

I overkant av 1500 stillinger skal bort, ifølge planen – fordelt på rundt 1100 militært tilsatte og 450 sivile. Det er beregnet en netto besparelse på 2,4 milliarder kroner over fire år og at 23 milliarder kroner frigjøres over 20 år.

Hæren hardest rammet
Hæren blir hardest rammet. Statsråden vil selv ikke være den som legger ned Brigaden i Nord-Norge. Hun foreslår i stedet å utrede Hæren og Heimevernet. Det er imidlertid allerede besluttet at 2. bataljon ved Skjold og som er på 700 mann, skal legges ned. I stedet opprettes et jegerkompani som skal nordover for å forsterke Grensevakten.

Kystjegerkommandoen og Sjøheimevernet skal avvikles. Kystkorvettene og MTB-ene skal fases ut.

Regjeringen legger opp til færre nedleggelser enn forsvarssjefen. Sortland som sete for kystvaktledelsen blir skjermet. Garnisonen i Sør-Varanger blir oppgradert. Trondenes, Harstad Syd, Åsegarden, Setnesmoen, Kjeller, Andøya, Kjevik, Nærøysund og Grunden 22 legges ned, ifølge planutkastet.

Andøya flystasjon nedlegges
Andøya flystasjon legges ned fordi Evenes flystasjon overtar. I Kjevik handler nedleggelsen om skolesenteret, mens Trondenes har vært sete for Kystjegerkommandoen. Åsegarden ved Harstad er et alliert treningssenter, mens ved Kjeller er det snakk om et flyteknisk servicesenter. Setnesmoen har vært sete for HV 11.

Vil anskaffe P-8 Poseidon overvåkingsfly
Tallknuserne har beregnet den akkumulerte innsparingen og effektiviseringen totalt for fireårsperioden til 4,5 milliarder kroner, men til 38 milliarder kroner over 20 år. Det betyr at statsråden ved siden av nedskjæringer også får på plass kostbare nysatsinger. Det dreier seg blant annet om bedre overvåknings- og etterretningskapasitet i nord enn det forsvarssjefen foreslo. Det avanserte overvåkningsflyet P-8 Poseidon er ønsket.

Mens forsvarssjefen har gått inn for en kraftig opptrapping frem mot 2020 for å få Forsvaret i balanse nå, er regjeringens forslag en mer beskjeden opptrapping. Planen er at bevilgningsnivået skal opp med seks–syv milliarder kroner i 2020 (14 milliarder kroner samlet for 2017–2020).

Opptrappingen fortsetter i perioden 2021 til 2026 for å få på plass finansiering av for eksempel ubåter, luftvern, helikoptre, kystvaktfartøy og maritime fly. Det er lagt til grunn at investeringer i tungt avdelingsmateriell til Hæren vil kunne måtte reverseres.

Befalsorganisasjonene reagerer kraftig på bemanningsreduksjon
Begge de store befalsorganisasjonene reagerer kraftig på signalene om langtidsplanen for Forsvaret for de neste fire årene. De sier til Dagens Næringsliv at planen kjennetegnes av for lite penger for sent. De tror ikke på anslagene for effektivisering og innsparinger som tenkes oppnådd gjennom nedlegging av baser og flytting av funksjoner.