Lederen for Stortingets Utenriks- og forsvarskomite, Ine Eriksen Søreide retter kraftig kritikk mot regjeringen fordi den ennå ikke har lagt frem noen forpliktende plan om å nå det omforente målet i NATO om å bruke to prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Hun mener dette er i ferd med å bli en utfordring for Norge i NATO.

– Høyre forventer at regjeringen legger frem en faglig forankret plan for Stortinget som viser hvordan prosentmålet skal nås, og søker et bredt flertall på tvers av regjeringspartier og opposisjon, skriver komitelederen i en artikkel i Forsvarsforeningens magasin Norges Forsvar.

BNP-ANDELEN ER REDUSERT
Søreide viser samtidig til at BNP-andelen nå er nede i 1,5 prosent. Det skjer i en tid da man i NATO øker forventningene om forsvarsbevilgninger utover de to prosentene NATO-landene allerede har forpliktet seg til.

Hun minner også om at forsvarsbudsjettet økte fra 43 milliarder til 69 milliarder kroner i 2020, og at vi da brukte 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvaret.

Søreide er videre sterkt kritisk til at regjeringen i forbindelse med bestillingen av et nytt fagmilitært råd har bedt forsvarssjefen om å utrede tre ulike utviklingsretninger for forsvarsbudsjettet, hvorav en av disse ifølge regjeringen skal innebære et bevilgningsnivå som er lavere enn forutsatt i inneværende langtidsplan.

«UHYRE SPESIELT SIGNAL»
– Gitt den kraftig forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i, er dette et uhyre spesielt signal fra regjeringen, sier Søreide.

Hun mener det må være åpenbart at forsvarsbudsjettet skal økes ytterligere de neste årene, ikke reduseres.

– Høyre forventer at regjeringen ikke legger til grunn en økonomisk utviklingsbane for forsvarssektoren som igjen vil bety realnedgang i budsjettene, understreker Søreide.

VERDEN ER I EN BRYTNINGSTID
Komitelederen påpeker at verden i 2023 befinner seg i en brytningstid. Pandemien og krigen i Ukraina har forsterket den globale fattigdommen og mat- og energikrisen. Migrasjonen øker og klimaendringene gjør det umulig å finne levebrød mange steder i verden. Energi brukes som våpen og økende energipriser polariserer debatten i mange land.

Det er mot dette bakteppet forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen og forsvarssjefen legger frem sine rapporter til våren og sommeren.

Søreide skriver at vi står ved et avgjørende veiskille i norsk forsvars og sikkerhetspolitikk.

– Når regjeringen presenterer en ny langtidsplan, må det tenkes både kortsiktig og langsiktig. Vi må ta de riktige valgene, strukturen må møte et operativt konsept og strukturen må finansieres over tid. En av de dårligst tenkelige løsningene er å vedta en struktur vi ikke har råd til å drifte. Da svekkes den operative evnen svært raskt, advarer Søreide.

 

Foto: Forsvaret