I forsvarssjefens anbefaling om et nytt forsvar for fremtiden nevnes hybridkrigføring kun i liten grad, skriver pensjonert orlogskaptein Tore Lasse Moen i en artikkel i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen.

Forsvarssjefens anbefaling synes derfor å være mangelfull med tanke på hvordan Forsvaret bør innrettes for å kunne møte en slik trussel. Dette er overraskende, hevder han, fordi det kan tyde på at forsvarssjefen ikke har funnet grunn for å ta krigføringsmetoden alvorlig nok.

Han mener at denne form for trussel må tas på mye større alvor og i større grad reflekteres når nå den politiske prosessen om den nye langtidsplanen for Forsvaret skal fastsettes.

I siste utgave av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, publiseres en svært realistisk artikkel om et tenkt russisk hybrid-angrep på Norge. Forfatteren har solid bakgrunn fra Forsvaret og har god faglig innsikt om emnet. Artikkelen tar for seg i detalj hvordan russerne vil kunne gå frem ved et angrep på Norge ved bruk av hybridkrigstaktikk. I tillegg beskriver artikkelen inngående hvordan en tenkt beslutningsprosess på høyeste militære og politiske nivå i Norge vil kunne arte seg.

Eskalert sikkerhetspolitisk situasjon
Artikkelen tar utgangspunkt i en eskalert sikkerhetspolitisk situasjon mellom NATO og Russland, der sistnevnte land ser behov for å sikre sitt viktigste strategiske militærkompleks på Kolahalvøya ved å aktivere det såkalte “Bastionforsvaret”. I den russiske propagandaen fremstilles nå situasjonen som svært dramatisk for Russland: Vesten er i ferd med å angripe Russland, også med atomvåpen. Hele befolkningen forberedes på en «total krig». Særlig sees den ukrainske offensiven mot Luhansk by som et klart bevis på at Vesten nå er i ferd med å starte krig mot Russland.

Tyrkia vurderer å stenge Bosporusstredet for alle typer russiske fartøyer i transitt fra Svartehavet til Syria, hvilket innebærer at russerne vil ha behov for å kunne kontrollere et større geografisk landområde som strekker seg vestover til Vestfjorden.

I det tenkte overfallet benytter russerne seg av de samme taktikker og metoder som er kjent fra andre områder hvor hybridkrigstaktikk benyttes: Ukraina, Baltikum, Georgia og mot Europa generelt.

Ukonvensjonelle angrepsmetoder
I artikkelen utsettes militær og sivil infrastruktur for en serie ukonvensjonelle angrepsmetoder ved hjelp av hele spekteret av virkemidler som vi vet russerne rår over og benytter allerede. Overfallet skjer midt i fellesferien og viser på en realistisk måte hvor sårbart vårt land er for denne typen angrep.

For Norge fremstår situasjonen som svært urovekkende. For å berolige russerne, bestemmer Regjeringen i et hastemøte 24.juli å legge restriksjoner på nasjonal og alliert militære aktiviteter øst av 10 grader Øst. Situasjonen innen Forsvarets avdelinger over hele landet er at fellesferien fortsatt avvikles selv om noe nøkkelpersonell har begynt å returnere til sine enheter.

I et møte i Regjeringens kriseråd mandag morgen 1. august kl 0600 på Statsministerens kontor avgir blant annet forsvarssjefen følgende:

Blokkert av russisk personell
“Ingen norske regulære militære enheter i nord er operative for tiden da alle baser og leirer i Nord-Norge nord for Vestfjorden er blokkert av tungt bevæpnet antatt russisk personell. Luftforsvarets kontroll- og varslingsanlegg og kystradarkjeden er jammet ned. Norsk militært personell kommer hverken inn eller ut av sine leire som er kontrollert av «grønne menn».

Klokken 1200 den 1. august er Kongen i Statsråd samlet og vurderer situasjonen som følger:

Russland står bak angrepet. Norge er i en meget alvorlig situasjon. Manglende beredskap har medført at Russland ved bruk av fordekte og destabiliserende militære og sivile metoder har lykkes med å okkupere og delvis ødelegge viktig infrastruktur i Troms og Finnmark. I tillegg hindres egne enheter i å fungere ved at sentrale baser og leire blokkeres av små men godt organiserte russiske styrker. HV med sin desentraliserte struktur ansees i den nåværende situasjonen å være den eneste tilgjengelige styrke som kan anvendes effektivt.

Erfarne offiserer enig i vurderingen
Forfatteren har latt to fremtredende offiserer fått gjennomgå artikkelen, og deres vurdering er som følger:

Viseadmiral Jan Reksten, tidligere sjef FOH: «Noe lignende som dette kunne ha skjedd, ja det kan dessverre også kunne komme til å skje hvis vi ikke innretter oss riktig»

Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye: «presis, omfattende og faglig tung og god beskrivelse av potensielt hybridscenario».