Riksrevisjonens kritikk av Politiet og Forsvaret for ikke å ikke være i stand til å beskytte viktige objekter i en trusselsituasjon blir nå gjenstand for behandling i Stortinget. Dette ifølge lederen for kontrollkomitreen, Martin Kolberg (A).

Riksrevisjonen presenterte i høst en rapport der det het: «Etter Riksrevisjonens mening er det sannsynlighet for at hverken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det».

Det er lagt opp til en høring 23. januar neste år og det vil i forkant bli lagt frem en innstilling til kontrollkomiteen.

– Når dette gjøres til en egen sak, er det fordi komityeen ser svært alvorlig på denne kritikken. Komiteen har også merket seg justis- og beredskapsminister Anundsens manglende svar på den kritikk Riksrevisjonen er kommet med, sier Martin Kolberg.

Per Olaf Lundteigen (Sp) kommenterte også saken i Stortinget og minnet om at den karakteristikken som er blitt brukt i denne sammenheng, nemlig «svært alvorlig», er den sterkeste form for kritikk. Det er ifølge Lundteigen en samlet komite som mener at disse forholdene er så alvorlige at det blir åpnet en egen sak.

Etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 rettet Gjørvkommisjonen sterkt kritikk av samarbeidet mellom Politiet og Forsvaret. Dette var et av hovedpunktene i kommisjonens rapport.

Justis- og beredskapsaminister Amundsen (FrP) sier i sin kommentar at inntrykket til ledelsen i de to etatene er at samarbeidet mellom dem er godt.