Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket i at Politidirektoratet forlenger den midlertidige bevæpningen av politiet med åtte uker fra 12. april til 7. juni 2015.
 
Politidirektoratet ba 6. mars om at Justis- og beredskapsdepartementet samtykket i ytterligere forlengelse av bevæpning av politiet.

Trusselsituasjonen som grunngir det gjeldende samtykket er basert på PSTs vurdering av det internasjonale trusselbildet. I en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter fra 31. oktober 2014, ble politipersonell angitt som en aktuell målgruppe for en terrorhandling. Felles kontraterrorsenter har ajourført trusselvurderingen 3.mars 2015. 

Politidirektoratets vurdering er at trusselen fremdeles er så alvorlig at uniformert innsatspersonell med nødvendige godkjenninger bør bære pistol i den daglige tjenesten når det er nødvendig for å sikre liv, helse eller viktige samfunnsfunksjoner.

Det forutsettes at politiet fortløpende gjennomfører nødvendige tiltak for å redusere risikofaktorer som økt bevæpning kan innebære. Samtykket gis i medhold av våpeninstruks for politiet § 10 fjerde ledd.

Politiet har nå vært midlertidig bevæpnet siden 25. november 2014.