I en artikkel på nettsidene til TV2 skriver den kjente nyhetsreporteren Øystein Bogen om den norske professoren Glenn Diesen som opererer som spaltist og kommentator i den russiske propagandakanalen Russia Today. Samtidig reageres det på den norske forskeren og oberstløytnanten ved Forsvarets høgskole Tormod Heiers opptreden på samme kanal.

TV 2 har snakket med en rekke akademikere og Russlands-kjennere i Norge og Sverige, som er sjokkert over at professor Diesen bidrar på det de mener er en russisk propagandaplattform og over innholdet i artiklene hans. Blant disse er Aage Borchgrevink, som er rådgiver i Den norske Helsingforskomité. Han mener Diesen presenterer en «saus av feilaktige påstander som ligger veldig nært opp til hovedlinjene i det vi forbinder med russisk propaganda». Den prisbelønnede svenske journalisten og redaktøren Patrik Oksanen hevder på sin side at Diesen har mistet sin vitenskapelige relevans.

HYPPIG GJEST
En gjennomgang TV 2 har gjort viser at Diesen de siste ni månedene har skrevet minst 15 kronikker for nettstedet til RT. I tillegg er han hyppig gjest på kanalens debattprogrammer.

I et av debattprogrammene på kanalen, som er å finne på YouTube, opptrer professor Glenn Diesen og professor Tormod Heier i i fellesskap. Tormod Heier er kjent som en person NRK gjerne tyr til når man skal innhente reaksjoner på samøvelser med allierte på norsk jord, eller mottak av amerikanske og andre allierte kapasiteter. Han mener slike aktiviteter virker provoserende på Russland. I en artikkel nylig beskylder Heier også Norge for å undergrave folkeretten.

I programmet på Russia Today er temaet for debatten innholdet i Tormod Heiers bok «Norge mellom USA og Russland». I den nokså spesielle innledningen fortelles det at boken er oversatt ved hjelp av sponsormidler fra et russisk Vodkaforetagende og at Arne Treholt vil delta som tilhører, men ikke som deltaker i debatten.

«ENDIMENSJONAL»
I programmet sier Heier at hovedideen med boken er at den norske sikkerhetspolitiske debatten er endimensjonal. Han poengterer at en sak alltid har to sider og at han i boken ønsker å illustrere det paradoks at selv om Russland, USA og Nato forsterker sine militære kapasiteter i det høye nord, så fører det til mindre, ikke mer sikkerhet. Han mener det er viktig at vi respekterer og tar til oss hvordan også Russland oppfatter verden og hva som er den enkelte aktørs nasjonale interesser.

I programmet deltar også en russisk general som bebreider Norge for å motta amerikanske soldater, allierte ubåter og andre militære kapasiteter, mens Russlands forsvar først og fremst består av forsvarskapasiteter. I programmet fremhever Glenn Diesen amerikansk ekspansjonisme som den største faren for fred og sikkerhet og mener at USA påvirker Norge politisk.

LEGITIME INTERESSER
Ideen om at også Russland har et sikkerhetsbehov fremkommer også i en artikkel forfattet av Glenn Diesen og den ikke ukjente Arne Treholt i Aftenposten for en tid tilbake. I artikkelen hevdes det at tiden er inne for å komme opp av skyttergravene og stilltiende erkjenne at alle land, også Russland, har legitime interesser og sikkerhetsbehov. Ifølge Treholt og Diesen burde det ikke forbause noen at Russland bevisst forsøker å motarbeide NATO-tiltak som sett med deres øyne endrer maktbalansen i Europa i deres disfavør.

I SIN FULLE RETT?
Akkurat det poenget er et poeng oberstløytnant Tormod Heier har stresset ved ulike anledninger, at man må forstå Russland. I en artikkel i Klassekampen skriver han at krigføring på territorier til de europeiske randstatene er en del av landets nasjonale overlevelsesinstinkt. Videre at fremskutte operasjonsplaner i nabolandene er et logisk og rasjonelt føre-var-prinsipp.

Dette har fått mange til å reagere fordi man mener han gjennom denne tilnærmingen faktisk avskriver de sentraleuropiske statenes rett til selv å bestemme over sin egen skjebne. Her er det den sterkestes rett som gjelder. Heier hevder at de russiske randstatenes viktigste oppgave er å bygge bro mellom øst og vest, ikke å operere som potensielle springbrett for amerikanske styrker. Ifølge Heier gjelder det samme for Norge, Norge må ikke brukes som springbrett for amerikanske styrker, men finne en balanse, dog innenfor Nato.

Med dette signaliserer oberstløytnant Heier mer eller mindre at Russland er i sin fulle rett når landet bryter grunnleggende folkerett ved å gå til angrep på sine naboer. Spørsmålet er om det ikke nettopp er denne type forestillinger – at man er ved sin fulle rett – som driver Russland til å angripe sine naboer i vest. Det hevdes også at vestens sanksjoner overfor Russland er hensiktsløse og bare bidrar til ytterligere splid.

NATOMOTSTAND
I den senere tid har politiske aktører som Rødt og SV forsøkt å bygge opp en forestilling om at Norge gjennom sitt samarbeid med Nato, bidrar til å trappe opp spenningen mellom stormaktene. Dette er en forestilling som flittig støttes av den russiske ambassade i Oslo, som med jevne mellomrom sender ut meldinger til media om norske provokasjoner.

Blant det som har vært trukket frem i denne forbindelse er stasjonering av amerikanske US Marines på norsk jord, Norges deltakelse i en flåteøvelse Barentshavet, diverse øvelser i Norge provoserende nær den russiske grensen, og nå sist øvelsen der norske styrker i ca. en måned skal operere sammen med amerikanske B-1 bombefly.

Kritikerne til påstanden om et Norge som provoserer mener tvert imot at Norge fører en stabil og forutsigbar politikk overfor Russland, men at Norge samtidig har et ansvar for egen sikkerhet og må tilpasse øvelser og samarbeidsmønstre etter dagens sikkerhetspolitiske bilde. Bildet er økt rivalisering mellom stormaktene med et Russland som opptrer langt mer provoserende enn tidligere, noe man mener hverken Diesen eller Heier legger tilstrekkelig vekt på. Det er Norge som provoserer.

ALLIERT STØTTE
Kritikerne peker på at Diesen og Heiers synspunkter inngår i en løpende debatt om hva som er riktig balanse mellom avskrekking og beroligelse. I en artikkel i Dagens Næringsliv skriver Sverre Strandhagen at det springende punkt er om tiltak som 700 US Marines på Værnes og Bardufoss, øvelser som Trident Juncture og mer alliert aktivitet i nord er uheldige provokasjoner mot Russland eller om det er nødvendige tiltak for å sikre at Norge faktisk får allierte støtte tidsnok i en krise.

I artikkelen til Bogen heter det at Glenn Diesen selvsagt har full rett til å uttale seg som privatperson, men at det bør være et problem for Universitetet i Sørøst-Norge at Diesen opptrer så flittig på en kanal der redaktøren selv erkjenner at denne statlige mediegruppens hensikt er å drive «informasjonskrig» mot Vesten.

UNIFORM SKAPER FORVIRRING
Blant forskere og akademikere reageres det ikke bare på at Heier, som også er oberstløytnant og har en forskerstilling på Forsvarets høgskole, opptrer på en propagandaplattform som Russia Today. Forskere og høytstående offiserer Forsvarsforeningen har snakket med mener også det er problematisk at Heier, iført norsk uniform og oberstløytnantdistinksjoner, står frem på Dagsnytt 18 og i andre programmer og uttaler seg stikk i strid med Forsvarets politiske og militære ledelse. De anerkjenner Heiers rett til å uttale seg som forsker, men mener at uniformsbruken skaper forvirring og tvil om Forsvarets lojalitet til Storting og regjering.

Foto: NTB og Forsvaret