Dommen er urettferdig, bidrar til å svekke tilliten til rettsvesenet og bør ankes, er blant kommentarene etter at den 33 år gamle vaktsjefen på KNM Helge Ingstad ble dømt til 60 dagers betinget fengsel «for uaktsomt å ha forårsaket sjøskade som lett kunne føre til tap av menneskeliv». Selv tar han dommen tungt, og flere med ham synes det er urimelig at han alene skal straffes for ulykken.

Det er flere momenter som taler for at saken bør ankes, skriver Stavanger Aftenblad i en kommentar. Avisen mener saken reiser noen viktige prinsipielle spørsmål om ansvar og plassering av skyld, som det kunne være interessant å få prøvd i en høyere rettsinstans.

RETTFERDIGHET
– Vi er ikke alene om å mene at det kan stride mot den alminnelige oppfatningen om rettferdighet at bare én person skal holdes strafferettslig ansvarlig etter denne hendelsen, skriver avisen. Avisen medgir likevel at Hordaland tingrett har måttet forholde seg til den tiltalen som ble reist mot 33-åringen.

Selv om riksadvokaten konkluderte med at alle som sto på broen da fregatten kolliderte hadde handlet uaktsomt, tok riksadvokaten ut tiltale mot vaktsjefen, som eneste tiltalt. Trafikksentralen på Fedje og Sola TS ble også etterforsket, men riksadvokaten valgte å henlegge sakene mot disse partene.

Sjøforsvaret ble på sin side ilagt en bot på 10 millioner kroner i foretaksstraff.

SYNDEBUKK
– Er det rimelig at en mann er nappet ut av hierarkiet og gjort til syndebukk, spør Bergens Tidende i en kommentar.

Bergens Tidende konstaterer at spørsmålet om dette er rimelig er et rettspolitisk spørsmål som ikke retten skulle ta stilling til. Norsk rett bygger på det såkalte anklageprinsippet, som betyr at det er påtalemyndigheten alene – i dette tilfellet riksadvokaten – som bestemmer hvem som skal tas til retten i en straffesak, minner avisen om.

Likevel, skriver avisen, den vanvittige kollisjonen mellom fregatten «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola TS» er produkt av en haug med feilvurderinger, misforståelser, uheldige sammentreff og menneskelig kortslutning.

SJØFORSVARET STØTTER VAKTSJEFEN
Sjøforsvaret gir sin støtte til 33-åringen. Han tjenestegjør som normalt og man har forståelse for hans situasjon, heter det.

– Vaktsjefen på Helge Ingstad har stått i en veldig vanskelig situasjon. Men han er en dyktig offiser – som vi skal ta vare på før, under og etter rettsaken, sa sjefen for Sjøforsvaret Rune Andersen til TV2 før rettssaken.

Noe som bidrar til skepsis også til selve dommen – ikke bare det faktum at kun en person er tiltalt i saken – er dissensen som ble tatt ut fra fagdommer Pål Morten Hjulstad. Hjulstad, som har bred bakgrunn fra Sjøforsvaret, fra tjeneste på fregatt og i Nato, har ment at tiltalte bør frifinnes på alle punkter.

SKUFFET OVER DOMMEN
I en pressemelding skriver Norges offiser- og spesialistforbund at de er skuffet over dommen:

– Vi er skuffet over at retten dømmer vaktsjefen og dermed ikke vektlegger de årsakene som er utenfor vaktsjefens kontroll, som er årsaken til ulykken, heter det i pressemeldingen.

Per Ivar Haugen, hovedtillitsvalgt for BFO i Sjøforsvaret, sier til Forsvarets forum at dommen plasserer omtrent all skyld på vaktsjefen alene.

– Jeg føler med ham i den vanskelige situasjonen han har stått i nå i flere år, sier Haugen.

BELASTNING
Også Forsvarsdepartementet uttrykker forståelse for den belastning vaktsjefen på Helge Ingstad har vært utsatt for etter havariet.

– Departementet har forståelse for at denne saken har vært en stor personlig belastning for vaktsjefen og legger til grunn at Sjøforsvaret ivaretar sine omsorgsplikter som arbeidsgiver, sier Marita Hundershagen, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet, i en uttalelse.

ARGUMENTERER FOR FRIFINNELSE
Under behandlingen pekte forsvareren Christian Lundin på flere forhold som han mente burde føre til frifinnelse. Ifølge Aftenposten var dette: Sola TS gikk med flombelysning. Det gjorde at det ikke var mulig å se lanternene. Tankskipet brukte ikke radar til å skaffe seg overblikk over situasjonen. Sola TS meldte at de hadde lagt ut fra kai ti minutter etter at de faktisk gjorde det. Losen på Sola TS kalte opp fregatten på norsk. Mannskapet på tankskipet snakket engelsk. Det gjorde også en vaktsjef under opplæring på Helge Ingstad. Fedje trafikksentral overvåket ikke trafikken. Losen ga ikke de to fartøyene god nok veiledning for å unngå kollisjon. Manglende rutiner for klarering av vaktsjefer i Forsvaret. Svikt i kompetansekrav blant ansatte som jobbet med vaktsjef.

GRUNNLAGET FOR DOMMEN
Men i dommen har retten lagt vekt på fire hovedpunkter: At vaktsjefen ikke fulgte med på radaren i tilstrekkelig grad. At han ikke fikk med seg radiooppkall og handlet på disse. At han gjorde kursendringer mot babord uten å forsikre seg om hva han skulle svinge unna. At det ikke var noen andre som handlet på en ekstraordinær måte som kan unnskylde hans handling.

Foto: Jakob Østheim, Forsvaret