Forsvarsjef Eirik Kristoffersen reduserer antall toppledere med 25 prosent, Forsvarsstaben med 40 prosent, og fjerner hundre stillinger på økonomisiden. Dette er et ledd i de omfattende innsparingene Forsvaret står overfor.

– Forsvaret er pålagt å spare minimum 2,3 milliarder fram til 2024. Men min ambisjon er å spare inn 50 prosent mer på toppen av det, sier Kristoffersen ifølge Dagens Perspektiv.

Reduksjonen i Forsvarsstaben representerer ca. 100 stillinger, antallet 1- og 2-stjerners generaler, oberster og kommandører reduseres i et antall av ca. 30 gjennom naturlig avgang, mens ca. 100 økonomistillinger i Forsvaret vil forsvinne i løpet av de nærmeste årene.

Man tenker seg at teknologien skal være en driver for å oppnå større effektivitet, og vil ifølge generalen gjelde alt fra økonomihåndtering til personalforsvaltning.

«IKKE AMBISIØST»
– Å spare inn 2,3 milliarder i løpet av et par års tid er egentlig ikke så veldig ambisiøst når du tenker på at forsvarsbudsjettet er på rundt 70 milliarder, sier Kristoffersen. Men kulturen må endres for å få det til, sier han.

De tiltakene som gjennomføres i Forsvaret er snakk en omfordeling av ressurser som vil komme de operative delene i Forsvaret til gode, poengterer forsvarssjefen.

Når forsvarssjefen nå signaliserer en relativt omfattende reduksjon i ledelsen blir også andre forbedrings- og effektiviseringsområder gjenstand for oppmerksomhet fremover.

Forbedrings- og effektiviseringsarbeidet skjer også på andre definerte områder, og skal bidra til å frigjøre ressurser til høyere prioritert virksomhet.

FORSVARSSJEFEN BESTEMMER MYE
Det er mye opp til forsvarssjefen, som etatssjef, å kontinuerlig arbeide for å ta frem nye effektiviseringstiltak. Men noen mulige effektiviseringsområder er til en viss grad beskrevet i Forsvarets langtidsplan og forplikter forsvarssjefen.

De aktuelle områder for for effektivisering som er skissert her er blant annet besparelser innen materiellområdet, effektivisering av driftsanskaffelser, og reduksjon av Forsvarets EBA-portefølje, som både er omfangsrik og aldrende.

I langtidsplanen blir det også vist til FFI-rapport 19/01934, med tittelen «Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen? Potensial for forbedring og effektivisering 2021–2024». I denne rapporten er det pekt på et spenn i potensialet for varig ressursfrigjøring i Forsvaret fra 1,6 til 3 mrd. 2020-kroner innen utgangen av 2024.

Foto: Forsvaret