For første gang er en uavhengig ekspertgruppe bedt om å lage en rapport om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende oppgaver. I dag overrakte ekspertgruppens leder, professor Rolf Tamnes ved Instututt for forsvarsstudier, rapporten til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
Ekspertgruppen har spesielt sett på to spørsmål: Hvordan påvirker de sikkerhetspolitiske utviklingstrekkene Norges sikkerhet? Er det samsvar mellom de sikkerhetspolitiske utfordringene og innretningen av Forsvaret?

Russland viktigst
I rapporten heter det at Russland vil være den viktigste faktoren i norsk forsvarsplanlegging i overskuelig fremtid og at  Ukrainakrisen innvarsler slutten på «den dype freden» i Europa. Russlands militære gjenoppbygging markerer at asymmetrien i det norsk-russiske maktforholdet blir tydeligere, heter det videre.

Noe som også har konsekvenser for norsk sikkerhet er at Asia-Stillehavet vokser frem som et nytt tyngdepunkt i verden og at terrorisme, cyberangrep og langtrekkende missiler vitner om en verden der geografisk avstand får mindre betydning.

Felles løft
I rapporten heter det videre at Norge og Forsvaret alene ikke er i stand til å møte utfordringene og at det trengs et løft med bidrag både fra Forsvaret, det norske storsamfunnet og våre allierte.

Fem prioriteringer eller funksjoner er ifølge ekspertgruppen særlig viktige for å skape et sterkt, krigsforebyggende forsvar:

–  Bedre etterretning og overvåkning
–  Et mer robust ledelsesapparat for krisehåndtering
–  En troverdig avskrekkingsevne
–  Norske og allierte styrker som er klare på kort varsel og kontinuerlig norsk nærvær i utsatte områder
– Og bedre understøttelse av militære styrker

«Sømløst forsvar»
Ekspertgruppen går inn for et såkalt sømløst forsvar av Norge, slik at vi unngår å bli stående alene i en innledningsfase. Troverdig avskrekking må bygge på at allierte involveres mest mulig samtidig med norske styrker, og at eskaleringenblir mest mulig sømløs, heter det.

Les hele rapporten her.

Ekspertgruppens medlemmer har vært:

Rolf Tamnes (leder), professor, Institutt for forsvarsstudier
Asle Toje, forskningsdirektør, Det Norske Nobelinstitutt
Julie Wilhelmsen, seniorforsker, NUPI
Kate Hansen Bundt, generalsekretær, Den norske Atlanterhavskomité
Alf Håkon Hoel, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet
Janne Haaland Matlary, Professor dr.philos Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Prof II Forsvarets høgskole
Trond Grytting, kontreadmiral, Forsvaret

Rapporten vil være med på å legge grunnlaget for den militærfaglige utredningen forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil legge frem i oktober i år og som vil munne ut i en Stortingsproposisjon om Forsvaret som skal behandles i Stortinget neste år. Proposisjonen vil omhandle Forsvaret i sin helhet.

Les hele rapporten her.