Regjeringen har i statsråd i dag åremålsbeskikket avdelingsdirektør Sofie Nystrøm som ny direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for en periode på seks år. Dette fremgår av en pressemelding som er sendt ut i dag.

– Sofie Nystrøm vurderes med sin bakgrunn som meget godt kvalifisert for rollen som ny direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet. NSM er en virksomhet i utvikling, som skal ivareta rollen både som ekspertorgan og tilsynsmyndighet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nystrøm kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Etterretningstjenesten. Hun har erfaring fra komplekse virksomheter med sentrale samfunnsoppdrag. Nystrøm har lang erfaring innen digitalisering og teknologiutvikling, informasjons- og cybersikkerhet i ulike lederroller, både i privat og offentlig sektor.

– Nasjonal sikkerhetsmyndighet er også helt sentral for forsvarssektorens evne til å løse sitt samfunnsoppdrag. Jeg er derfor veldig glad for at Sofie Nystrøm med sin omfattende og viktige kompetanse fra sektoren har tatt på seg dette oppdraget, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Sofie Nystrøm er født 7. januar 1978, og utdannet Master of Science i 2002 ved Purdue University i USA. Hun jobbet som prosjektleder og forsker i Senter for informasjonssikring fra 2002 til 2004. Fra 2004 var hun ansatt i Nasjonal sikkerhetsmyndighet som sjef for NorCERT. Fra 2006 jobbet hun i Symantec som direktør for informasjonssikkerhetstjenester. Fra 2008 var hun Executive Vice President i DNB Bank ASA som konsernansvarlig for informasjon og sikkerhet. I 2014 var hun ansatt i Telenor ASA som Vice President, Head of Group Security. Fra 2015 til 2017 var hun direktør ved NTNU Center for Cyber and Information Security.

NSM er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

NSM er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet.

Foto: Justis og beredskapsdepartementet