2014 har vært et år preget av stor aktivitet og store endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser, skriver Forsvarssjefen i sin innledning til årsrapporten. Større grep er nødvendig dersom vi skal opprettholde et bærekraftig Forsvar i fremtiden, mener forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Stortinget har fastsatt ni oppgaver for Forsvaret.  Kort sagt skal Forsvaret bidra til å beskytte og ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier. For å løse oppgavene stilles store samfunnsressurser til vår rådighet. Disse skal vi forvalte forsvarlig og effektivt. Gjennom Forsvarets årsrapport gir vi tilbakemelding på hvordan oppgavene er løst, og hvordan vi har forvaltet økonomien.

2014 var et år preget av høy aktivitet og endringer i våre omgivelser. Ved årets begynnelse hadde operasjon RECSYR – uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria – akkurat startet. Dette var et viktig oppdrag på vegne av verdenssamfunnet, som ble løst på en fremragende måte med fregatt og senere kystvaktfartøy. Det militære bidraget i Afghanistan ble trappet ytterligere ned etter 12 år, og ISAF-operasjonen gikk mot slutten. Spesialstyrkene har gjennom hele året fortsatt mentoreringen av den afghanske spesialpolitienheten i Kabul og har gradvis inntatt en mer tilbaketrukket rolle.  Forsvaret har bidratt i flere FN-oppdrag i Afrika og Midtøsten i tillegg til i den multinasjonale observatørstyrken på Sinai. i løpet av året har Norge også deltatt i og ledet NATOs stående marinestyrke. Som en del av NATOs beroligelsestiltak bidro vi på kort varsel med fartøy og ledelse til NATOs stående minerydderstyrke i Østersjøen. På slutten av året deltok Hæren i en langvarig øvelse i Latvia, også som en del av støtten til de allierte i øst.

    «2014 har vært et år der vi har opplevd store endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser».

Her hjemme pågår operasjoner knyttet til overvåkning og suverenitetshevdelse døgnet rundt, hele året. Store luftrom og havområder overvåkes, og vi hevder vår suverenitet langs yttergrensene på land, i luften og på havet. Forsvaret kontrollerer forvaltningen av fiskeriverdier i de enorme havområdene utenfor Norge, og vi bistår politi og redningstjeneste raskt og effektivt når vi blir tilkalt. Disse oppdragene ble løst på en god måte i 2014.

2014 har vært et år der vi har opplevd store endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser. Russland har demonstrert evne og vilje til å bruke militærmakt for å oppnå politiske målsettinger. Det er viktig å presisere at Russland i dag ikke vurderes å utgjøre en militær trussel mot Norge, men vi må fortsatt følge nøye med i våre nærområder. Vårt militære bidrag til stabilitet er konsekvent opptreden, kontinuerlig tilstedeværelse og forutsigbarhet i vårt handlingsmønster. Når den militære aktiviteten øker, krever dette økt tilstedeværelse også fra Forsvaret. Derfor iverksatte vi på slutten av 2014 tiltak for å øke militært nærvær på sjøen, i luften og på land i nord. Dette er ressurskrevende og uten tildeling av økte midler må Forsvaret på kort sikt nedprioritere andre områder, herunder også annen operativ aktivitet. Vi leverer godt i de operasjonene vi gjennomfører i Norge og utlandet, men jeg er ikke tilfreds med beredskapen når det gjelder å møte de største utfordringene vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder både reaksjonsevne, tilgjengelighet og robusthet i styrkene våre.

 «Vårt militære bidrag til stabilitet er konsekvent opptreden, kontinuerlig tilstedeværelse og forutsigbarhet i vårt handlingsmønster».

Ved utgangen av 2014 var Forsvaret i hovedsak der gjeldende langtidsplan legger opp til at vi skal være. Omstillingen av Luftforsvaret går i henhold til planen. Når det gjelder investeringer, har det vært nødvendig å stryke enkelte prosjekter og skyve andre ut i tid for å tilpasse porteføljen til tilgjengelig investeringsramme. Det er god styring med de ressursene som stilles til vår rådighet. Det jobbes systematisk på alle nivå i Forsvaret med å forbedre evnen til forsvarlig og god forvaltning. Forsvaret har over flere år gjort omfattende effektiviseringsgrep som har frigjort midler til økt aktivitet og videreutvikling av prioriterte avdelinger og strukturelementer. Vi jobber hele tiden hardt for å finne muligheter for effektivisering. Samtidig har vi vært nødt til å iverksette uønskede tiltak for å balansere budsjettet. Vi tærer på lagrene våre, og vi utsetter vedlikehold som medfører negative konsekvenser på sikt. Dette peker også mot at større grep er nødvendig dersom vi skal opprettholde en bærekraftig balanse i fremtiden.

 «Vi jobber hele tiden hardt for å finne muligheter for effektivisering. Samtidig har vi vært nødt til å iverksette uønskede tiltak for å balansere budsjettet».

I fjor høst ga forsvarsministeren meg i oppdrag å utvikle et fagmilitært råd om Forsvarets fremtidige utvikling. arbeidet med dette var godt i gang i 2014, og rådet skal leveres 1. oktober 2015. Det er den nye sikkerhetspolitiske situasjonen sammen med de økonomiske utfordringene som er hovedårsakene til oppdraget. Men også teknologisk utvikling gir nye muligheter som er interessante i forsvarssammenheng.

Oppsummert vil jeg si at Forsvarets oppgaver ble løst på en god måte i 2014, selv om vi har en del utfordringer og ikke når alle målene i virksomhetsplanen.

Last ned Forsvarets årsrapport her