Er det fornuftig å fjerne studiepoeng for de som avtjener verneplikten? Iver Johansen er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og har studert praktiseringen av verneplikten i Norge. Han mener at noen studiepoeng fra eller til ikke har noen vesentlig betydning for verneplikten som system.

I en kommentar til utvalget som nå foreslår å fjerne muligheten til å opparbeide seg tilleggspoeng for gjennomført førstegangstjerneste hevder Norges Forsvarsforening at ordningen må opprettholdes. Foreningen begrunner dette med at forslaget både er utrettferdig og bidrar til å undergave institusjonen verneplikt.

Det er ikke Iver Johansen enig i. Han mener tvert imot at hvis denne måten å kompensere vernepliktige soldater skulle ha noen effekt, så trekker den sannsynligvis i retning av å svekke verneplikten, snarere enn å styrke den.

BARE 10 PST FORTSETTER
Av de omtrent 8000 som i dag avtjener verneplikten er det bare 10 prosent som fortsetter med en eller annen form for tjeneste i forsvaret. Han mener at det allerede her er noe galt fatt:

– Hvordan kan det være en effektiv forvaltning av samfunnets midler å utruste 10-15 prosent av hvert eneste årskull norske ungdommer med en kostbar militær utdannelse, og få så lite igjen i form av videre tjeneste. Og dersom noen skulle innvende at inntaket av soldater er nødvendig for å fylle opp Forsvarets operative avdelinger, er det bare å peke på at avdelinger som primært driver med utdanning av soldater er nettopp det – utdanningsavdelinger med svært begrenset operativ nytte.

Riktignok overføres det mange til Heimevernet og andre stillinger i styrkestruktiuren, men heller ikke dette fremstår som en spesielt effektiv måte å produsere militær kapasitet på. Det Forsvaret trenger er derfor ikke flere soldater per se, men flere ferdig utdannede soldater som kan inngå i reelt operative avdelinger, siert Johansen.

– Dessverre er det mye som tyder på at Forsvarets tilnærming til seleksjon og tjeneste ikke er spesielt godt egnet til å produsere tilgjengelig militær kapasitet, sier forskeren.

SKJEVFORDELING
Tallene tyder på at det allerede her gjør seg gjeldende en skjevfordeling hvor andelen med bakgrunn fra allmenne studieforberedende fag i videregående skole er vesentlig høyere blant tjenestegjørende enn i befolkningen som helhet (55 mot 42 prosent for menn og 66 mot 54 prosent for kvinner).

– Poenget her er at når man systematisk trekker til seg generelt høyt presterende individer så får man en overrepresentasjon av personer med mange og gode alternativer for videre utdanning og arbeid. Når man så i tillegg får med seg «gratis» studiepoeng ved endt tjeneste er dette en praksis som er skreddersydd for unge mennesker som vil bruke førstegangstjenesten som springbrett til andre skoler eller inn på jobbmarkedet, sier Ivcer Johansen.

KOMPENSERES FOR Å SLUTTE
Dersom man faktisk ønsker å gi et bidrag til å styrke førstegangstjeneste og verneplikt så burde avvikling av en ordning som kompenserer soldater for å slutte i Forsvaret, være et logisk første skritt, konkluderer Johansen.

Utvalgets innstilling er nå ute på høring. Du kan lese innstillingen her.

Foto: Forsvaret og FFI