Etter dagens debatt i Riksdagen fattet den svenske regjeringen beslutningen om å melde Sverige inn i Nato. Ifølge svenske aviser er søknaden allerede skrevet. Den oversendes nå Natos hovedkvarter i Brussel.

Med Finland og Sverige som medlemmer av Nato blir den skandinaviske halvøy ett stort operasjonsområde. Blant annet vil dette gi de respektive land flere landingsbaser for kampflyene, og muligheter for alliert mottak over hele Skandinavia. Til sammen har landene også mye erfaring med Russland som man kan dele med hverandre, noe ekspertene mener vil gi et mer stabilt og forutsigbart Norden.

MÅ TENKE NYTT
Svensk og finsk medlemskap i Nato vil føre til at de tre landene på den skandinaviske halvøy må begynne å tenke annerledes. Sikkerhetspolitisk står man i en ny situasjon, samtidig som hvert enkelt lands ulike scenarioer for en sikkerhetspolitisk krise, en eventuell provokasjon, eller et angrep på landene må vurderes helt på nytt. Dette har igjen betydning for hvordan de enkelte landene skal trene og operere sammen, noe som igjen skaper nye utfordringer med hensyn til hvordan landene innretter sitt forsvar.

Her i Norge står vi fra før overfor en prosess som skal styrke vår sikkerhet i årene som kommer. Det er nedsatt en forsvarskommisjon, og en totalforsvarskommisjon skal legge frem en innstilling, blant annet for å sikre sivilsamfunnet i tilfelle en krise eller krig. Allerede til neste år er det ventet at forsvarssjef Eirik Kristoffersen legger frem et nytt fagmilitært råd for regjeringen, et råd som skal munne ut i en splitter ny langtidsplan, denne gangen basert på at våre naboland Sverige og Finland utvikler seg til fullverdige medlemmer av Nato.

SOLIDARISK
Svensk og finsk Natomedlemskap vil endre på mye. Viktigst er det at samtlige nordiske land, Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge står sammen, og ikke minst sammen med de øvrige 30 Natolandene dersom et av landene skulle bli angrepet. Det betyr også at vi får et helt annet nordisk forsvar enn det som har vært planlagt gjennom de senere årene.

MANGE MULIGHETER
Gjennom samvirket med de Sverige og Finland vil det åpne seg mange muligheter. Blant de mulighetene som er pekt på er at vi får flere landingsbaser. Dette vil føre til en vesentlig endring av operasjonsmønsteret for våre F-35 kampfly, som fritt vil kunne benytte seg av de øvrige militære og sivile flyplassene over hele Norden. Og ikke minst vil man kunne koordinere bruken av kampflyene, som til sammen vil telle rundt 250.

Et nordisk forsvarsfellesskap innenfor Nato vil i tillegg gi en rekke muligheter når det gjelder logistikk og innkjøp, samtidig som man nå kan samarbeide langt tettere og mer effektivt innenfor rammen av Nato.

ET FORUTSIGBART NORDEN
Til NRK sier oberstløytnant Joakim Paasikivi som er lærer i militærstrategi ved Försvarshögskolan i Stockholm, at med Sverige og Finland i Nato, vil det virke fredsbevarende for Norden. Vi får et samkjørt og dermed mer stabilt og forutsigbart Norden. Et medlemskap gjør at usikkerheten om Finland og Sveriges holdning i en konflikt minsker, sier Paasikivi.

Tidligere forsvarssjef, nå sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), har tidligere sagt til Norges Forsvarsforening at fullt medlemskap vil fjerne de siste hindringene for en tett integrasjon av forsvaret i de tre landene, der vi gjerne også kan føye til Danmark.

– Det skaper en annen regional styrkebalanse ved at Russland må forholde seg til én aktør i stedet for tre, og det vil igjen endre risiko/gevinst-kalkylen i russisk disfavør og heve terskelen for russisk bruk av militærmakt i Skandinavia, sier Diesen.

Det er i alle landenes interesse å beholde et godt samarbeid med Russland der det er mulig. Norge har lange tradisjoner i å håndtere Russland og med Finlands erfaring er denne muligheten styrket.

DELER ERFARINGER
Oberst Petteri Kajanmaa, som er lærer ved Försvarshögskolan i Finland, sier til NRK at de nordiske landene har mye erfaring de kan dele med hverandre.

– Vi vet mye om hvordan man skal håndtere ting med Russland. Vi har bodd med dem i hundrevis av år, og har derfor mye informasjon og tradisjoner, sier Kajanmaa.

Også senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli ved Norsk utenrikspolitisk institutt mener vår region blir mer stabil gjennom at alle land i Norden nå blir Natomedlemmer.

– Fra sikkerhetspolitisk ståsted vil det stabilisere situasjonen og øker tryggheten, og det blir mer forutsigbarhet, sier han til TV2.

– IKKE KONFLIKTDEMPENDE
Ikke alle er enig i at Svensk og Finsk Nato-medlemskap har en konfliktdempende effekt.

I en artikkel i Aftenposten uttalte professor Jo Jakobsen ved NTNU nylig at svensk og finsk NATO-medlemskap skal virke konfliktdrivende, fordi det vil tvinge Norge til å bygge opp kapasitet til å forsvare Sverige og Finland.

Dette kaller Sverre Diesen et originalt resonnement.

– For å hevde dette må man være like uvitende om hvordan NATO fungerer militært som man sannsynligvis er skeptisk til alliansen politisk. Det bekrefter en overbevisning undertegnede har hatt lenge, nemlig at sterk politisk overbevisning er det dårligst mulige utgangspunkt for å forstå militær-strategiske sammenhenger. Når det normative perspektivet fortrenger det analytiske, blir resultatet ofte selsomt – som her, sier Diesen til Norges Forsvarsforening.

Foto: NTB


Dette er et nyhetsbrev fra Norges Forsvarsforening:
Meld deg inn i foreningen her. Meld deg på nyhetsbrevet her.

Norges forsvarsforening arbeider for å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap.