Dagens forsvar er ikke nok til å møte de utfordringene Norge vil kunne få fremover, skriver syv ordførere i en artikkel der de ber om at forsvaret i Sørvest-Norge blir styrket. De mener at anleggene for forsyning av elektrisitet og gass er for dårlig beskyttet.

Den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge må bli bedre i stand til å utvikle evne og kapasitet til å takle utfordringer i gråsonene mellom sivil krise og væpnet konflikt. Dagens forsvar er ikke nok til å møte de utfordringene Norge vil kunne få fremover, heter det i artikkelen.

De syv ordførerne er ikke fornøyd med langtidsplanen for Forsvaret som regjeringen nå har lagt frem i form av en proposisjon til Stortinget.

LITE SPESIFIKT OM HV
Blant bekymringene er at langtidsplanen er for lite spesifikk på hvordan Heimevernet skal bli tilstrekkelig sterkt i Sørvest-Norge, tatt i betraktning at Heimevernet nå er det eneste det eneste landsomfattende verktøyet samfunnet har ved større kriser og katastrofer.

ANLEGG FOR OLJE OG GASS
På strekningen fra Agder til Møre ligger viktige anlegg som er kritiske deler av den europeiske energiforsyningsinfrastrukturen for elektrisitet og gass. På Haugalandet har vi Kårstø og Gassco og strømkabelforbindelsen North Sea Link i Ryfylke som vil koble de nordiske og britiske markedene, samt etter hvert også internasjonal datafiber-infrastruktur. Dersom de blir satt ut, kan det destabilisere en stor del av energiforsyningen i en rekke land rundt Nordsjøen.

MER RESSURSER
HV-08 (Rogaland og Agder), HV-09 (Bergenhus) og HV-11 (Møre og Fjordane) må få tilført mer ressurser for å ivareta sikkerheten til disse anleggene, heter det i artikkelen.

– Forsvaret spiller en stor og viktig rolle i forbindelse med uønskede hendelser som setter samfunnssikkerhet og beredskap på prøve. Vi mener at totalforsvarskonseptet, og den gjensidige avhengigheten av sivil og militært samarbeid, bør få skarpere fokus. Koronapandemien viser tydelig behovet for dette.

Artikkelen er signert av Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland (Ap), Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger (Ap), Stanley Wirak, ordfører i Sandnes (Ap), Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund (Ap), Tom Henning Slethei, ordfører i Sola (Frp), Sigmund Lier, ordfører i Tysvær (Ap) og Jarle Nilsen, ordfører i Karmøy (Ap).

Foto: Forsvaret