Myndighetenes håndtering av terrortrusselen sommeren 2014 har identifisert en rekke lærings- og forbedringspunkter, selv om hovedbildet er at trusselsituasjon ble godt håndtert. Les Justis- og beredskapsdepartementets rapport.

– Jeg er tilfreds med at evalueringen viser at terrortrusselen sommeren 2014 ble godt håndtert. Samtidig er det viktig å lære av slike situasjoner, slik at vi står enda bedre rustet til å håndtere liknende utfordringer i fremtiden. Vi er allerede godt i gang med å følge opp evalueringens funn, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Noen av lærings- og forbedringspunktene er allerede håndtert. Blant annet har alle departementer nå fått tilgang til et felles gradert IKT-system.

I fjor sommer ble Norge utsatt for en alvorlig, men uspesifikk terrortrussel. Myndighetene iverksatte en rekke tiltak, dels for å avverge et terroranslag, dels for å stå best mulig rustet hvis landet skulle bli rammet.

I etterkant fikk Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i oppgave å sammenstille en evaluering av berørte departementer og deres underlagte virksomheters håndtering av situasjonen. Den ugraderte versjonen av evalueringen blir nå offentliggjort.

Last ned rapporten her