Bare rundt halvparten av norske kommuner arbeider tilfredsstillende med samfunnssikkerhet og beredskap. Det viser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) landsomfattende kommuneundersøkelse.

– Våre erfaringer viser at kommunene stort sett klarer å håndtere små og middels store hendelser. Men når de virkelig store krisene inntreffer er det avgjørende at kommunene har gjort gode risiko- og sårbarhetsanalyser, og at de har en gjennomarbeidet og øvet beredskapsplan. Loven stiller krav til dette, likevel ser vi dessverre at mange kommuner ikke tar dette på alvor. Det bekymrer meg, sier direktør Jon Lea i DSB.

– Vi vet aldri når en uønsket hendelse vil ramme en kommune, eller hvilke påkjenninger kommunen og befolkningen vil utsettes for. Det vi vet, er at kommunene gang på gang vil utfordres, og det må de ta innover seg. Kommunen har hatt flere år på seg til å få dette på plass, og vi forventer at fylkesmennene nå sørger for følge opp kommuner som ikke gjør jobben sin, sier han.

Den ferske undersøkelsen viser at:

• 41 prosent av kommunene har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav.
• 35 prosent av kommunene har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav.
• 72 prosent av kommunene har øvet overordnet beredskapsplan siste to år
• 59 prosent av kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

Her kan du lese kommuneundersøkelsen 2015