Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere praksisen med et ubevæpnet norsk politi og vurdere om den skal endres. Lagmann Kari Lynne ved Frostating lagmannsrett skal lede utvalget.

Utvalget skal også se på erfaringene med midlertidig bevæpning og praktiseringen av ordningen med fremskutt lagring av våpen i bil.

– Et endret kriminalitets- og trusselbilde gjør det nødvendig å utrede behovet for om politiet skal være bevæpnet på mer permanent basis. Det er viktig at vi får et faglig godt grunnlag for fremtidige valg når det gjelder bevæpning av norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Utvalget skal se hen til den generelle kriminalitetsutviklingen, redegjøre for andre lands praksis og erfaring, samt ta i bruk relevant forskning. Det skal i tillegg vurdere hvordan bevæpningen påvirker politiets oppgaveløsning.

Utvalget er bedt om å levere en offentlig utredning innen 15. mars 2017.

Utvalgets sammensetning:

Lagmann Kari Lynne, Trondheim (leder)
Politiinspektør Kenneth Berg, Tønsberg
Tidligere leder av Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, Asker
Professor Liv Finstad, Oslo

Politimester Arne Jørgen Olafsen, Oppegård
Advokat Anette Vangsnes Askevold, Bergen
Tidligere departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Oslo